Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 142

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 142

Strona 142 z 203

pochodzących z Ceuty i Melilli, niniejszy protokół stosuje się mu­ tatis mutandis, z  zastrzeżeniem warunków specjalnych określo­ nych w art. 38. Artykuł  38 Warunki specjalne 1. Pod warunkiem, że były transportowane bezpośrednio, zgodnie z postanowieniami art. 13, następujące produkty uważa się za: (1) pochodzące z Ceuty i Melilli: a) b) produkty całkowicie uzyskane w Ceucie i Melilli; rodukty uzyskane w  Ceucie i  Melilli, do wytwarzania których wykorzystuje się produkty inne niż wymienio­ ne w lit. a), pod warunkiem że: (i) produkty te zostały poddane wystarczającej obrób­ ce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6 lub że (ii) produkty te pochodzą z Czarnogóry lub ze Wspól­ noty, pod warunkiem że zostały poddane obróbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności określone w art. 7;


L 108/246

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

(2) produkty pochodzące z Czarnogóry: a) b) produkty całkowicie uzyskane w Czarnogórze; produkty uzyskane w  Czarnogórze, do wytworzenia których użyto produktów innych niż wymienione w li­ t. a) pod warunkiem, że: (i) produkty te zostały poddane wystarczającej obrób­ ce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6 lub że (ii) produkty te pochodzą z  Ceuty i  Melilli lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że zostały poddane ob­ róbce lub przetworzeniu wykraczającym poza czynności określone w art. 7. 2. Ceutę i Melillę uważa się za jedno terytorium.

3. Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza wpis „Czarnogóra” i „Ceuta i Melilla” w polu 2 świadectwa prze­ wozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze. Dodatkowo, w przypadku produktów pochodzących z Ceuty i Melilli, pocho­ dzenie towarów powinno być wskazane w  polu 4 świadectwa przewozowego EUR.1 lub na deklaracji na fakturze. Organy celne Hiszpanii są odpowiedzialne za stosowanie 4. niniejszego protokołu w Ceucie i Melilli.

TYTUŁ  VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  39 Zmiany w  niniejszym protokole Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może zdecydować o wprowa­ dzeniu zmian do postanowień niniejszego protokołu.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/247

ZAŁĄCZNIK  I UWAGI WPROWADZAJĄCE DO WYKAZU W  ZAŁĄCZNIKU II

Uwaga 1:

Niniejszy wykaz określa warunki, które muszą spełniać wszystkie produkty, by zostać uznane za poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniu w rozumieniu art. 6.

Uwaga 2:

2.1. Pierwsze dwie kolumny w  wykazie opisują produkt uzyskany. Pierwsza kolumna podaje numer pozycji lub numer działu stosowany w zharmonizowanym systemie, natomiast druga zawiera opis towarów zastosowany w danym sys­ temie w odniesieniu do tej pozycji lub tego działu. Dla każdego wpisu w dwóch pierwszych kolumnach podano re­ gułę określoną w  kolumnie 3 lub  4. Jeżeli, w  pewnych przypadkach, wpis w  pierwszej kolumnie poprzedza „ex”, oznacza to, że regułę podaną w kolumnie 3 lub 4 stosuje się wyłącznie do części pozycji opisanej w kolumnie 2.

2.2. Jeżeli w kolumnie 1 znajduje się kilka numerów pozycji lub też podany jest tam numer działu i w związku z tym pro­ dukty w kolumnie 2 opisane są w sposób ogólny, odpowiednie reguły wymienione w kolumnie 3 lub 4 stosuje się do wszystkich produktów, które w  ramach zharmonizowanego systemu klasyfikowane są pod różnymi pozycjami da­ nego działu lub pod pozycjami zebranymi w kolumnie 1.

2.3. Jeżeli w wykazie podane są różne reguły mające zastosowanie do różnych produktów objętych tą samą pozycją, w każ­ dym tiret zawarty jest opis odnoszący się do części pozycji będącej przedmiotem odpowiedniej reguły z kolumny 3 lub 4.

2.4. W przypadku gdy wpisowi w pierwszych dwóch kolumnach odpowiada reguła określona zarówno w kolumnie 3 jak i 4, eksporter może wybrać zastosowanie albo reguły określonej w kolumnie 3, albo reguły określonej w kolumnie 4. Jeżeli kolumna 4 nie zawiera reguły dotyczącej pochodzenia, należy zastosować regułę określoną w kolumnie 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 142 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.