Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 143

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 143

Strona 143 z 203

Uwaga 3:

3.1. Postanowienia art. 6 dotyczące produktów, które uzyskały status pochodzenia, a które są używane do produkcji in­ nych produktów, mają zastosowanie bez względu na to, czy wspomniany status został nabyty w fabryce, w której uży­ to tych produktów, czy w innej fabryce znajdującej się na terytorium umawiającej się strony.

rzykład:

Silnik objęty pozycją 8407, dla którego reguła określa, że wartość materiałów niepochodzących, które mogą wcho­ dzić w jego skład nie może przekraczać 40 % ceny ex works produktu, wytwarzany jest z „innej stali stopowej pobież­ nie ukształtowanej przez kucie” objętej pozycją ex 7224.


Jeżeli odkuwka została wykonana we Wspólnocie z niepochodzącej wlewki, to odkuwka nabyła już status pochodze­ nia w oparciu o regułę dla pozycji ex 7224 w wykazie. Może ona potem być liczona jako pochodząca przy obliczaniu wartości silnika, niezależnie od tego, czy został on wyprodukowany w tej samej fabryce czy w innej fabryce we Wspól­ nocie. Wartość niepochodzącej wlewki nie jest więc brana pod uwagę przy sumowaniu wartości użytych materiałów niepochodzących.

3.2. Reguła podana w wykazie określa minimalny stopień wymaganej obróbki lub przetworzenia, a przeprowadzenie dal­ szej obróbki lub przetworzenia również nadaje status pochodzenia; i odwrotnie, przeprowadzenie mniejszego zakre­ su obróbki lub przetworzenia nie nadaje statusu pochodzenia. W  związku z  tym, jeżeli reguła przewiduje, że na pewnym etapie wytwarzania można wykorzystać materiał niepochodzący, wykorzystanie tego materiału na wcześ­ niejszym etapie wytwarzania jest dozwolone, natomiast na późniejszym etapie nie jest dozwolone.

L 108/248

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

3.3. Bez uszczerbku dla uwagi 3.2, jeżeli w regule użyto sformułowania „Wytworzenie z materiałów objętych dowolną po­ zycją”, można wykorzystać materiały objęte dowolną pozycją (nawet materiały o takim samym opisie i tej samej po­ zycji co dany produkt), z zastrzeżeniem wszelkich szczególnych ograniczeń, które również mogą być zawarte w regule. Jednakże, wyrażenie „Wytworzenie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z innymi materiałami objętymi pozycją …” lub „Wytworzenie z materiałów objętych dowolną pozycją, włącznie z materiałami objętymi tą samą po­ zycją, co produkt” oznacza, że można wykorzystać materiały objęte dowolną pozycją, z wyjątkiem materiałów o ta­ kim samym opisie jak produkt opisany w kolumnie 2 wykazu. 3.4. Jeżeli reguła w wykazie określa, że produkt może być wytwarzany z więcej niż jednego materiału, oznacza to, że może zostać użyty jeden lub więcej materiałów. Nie oznacza to, że należy użyć wszystkich materiałów. Przykład: Reguła mająca zastosowanie do tkanin objętych pozycjami 5208-5212 określa, że mogą być użyte włókna naturalne i że wśród innych materiałów można również użyć materiałów chemicznych. Reguła ta nie oznacza, że należy uży­ wać zarówno włókien naturalnych jak i materiałów chemicznych; można użyć jednego lub drugiego rodzaju tych ma­ teriałów lub obydwu. 3.5. Jeżeli zamieszczona w wykazie reguła przewiduje, że produkt musi być wytworzony z określonego materiału, waru­ nek ten oczywiście nie wyklucza stosowania innych materiałów, które ze względu na właściwe im cechy, nie mogą spełnić warunków reguły. (Patrz również: uwaga 6.2 poniżej w odniesieniu do wyrobów włókienniczych). Przykład: Reguła dotycząca przetworów spożywczych objętych pozycją 1904, która wyraźnie wyklucza użycie zbóż i ich po­ chodnych, nie wyklucza wykorzystania soli mineralnych, substancji chemicznych lub innych dodatków, które nie są produkowane ze zbóż. Jednakże reguły tej nie stosuje się do produktów, które nie mogą być wytwarzane z materiałów wymienionych w wy­ kazie, jednak mogą być wytwarzane z  tego samego rodzaju materiałów znajdujących się na wcześniejszym etapie wytwarzania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 143 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.