Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 145

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 145

Strona 145 z 203

29.4.2010

Przykład: Przędza objęta pozycją 5205 wykonana z włókien bawełnianych objętych pozycją 5203 i włókien odcinkowych syn­ tetycznych objętych pozycją 5506 jest przędzą mieszaną. Dlatego też mogą zostać użyte niepochodzące syntetyczne włókna odcinkowe chemiczne, niespełniające reguł pochodzenia (zgodnie z którymi wymagana jest produkcja z ma­ teriałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej) pod warunkiem, że ich masa całkowita nie przekracza 10 % masy przędzy. Przykład: Tkanina wełniana objęta pozycją 5112, zrobiona z  przędzy wełnianej objętej pozycją 5107 i  przędzy syntetycznej z włókien odcinkowych objętej pozycją 5509, jest tkaniną mieszaną. Dlatego też przędza syntetyczna, która nie speł­ nia reguł pochodzenia (wymagających wytworzenia z materiałów chemicznych lub z pulpy włókienniczej) lub przę­ dza wełniana, która nie spełnia reguł pochodzenia (wymagających wytworzenia z  włókien naturalnych niezgrzeblonych, nieczesanych lub inaczej przygotowanych do przędzenia) lub mieszanina tych dwóch może być uży­ ta pod warunkiem, że ich całkowita masa nie przekracza 10 % masy tkaniny. Przykład: Tkanina rózgowa objęta pozycją 5802, wykonana z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i tkaniny bawełnianej objętej pozycją 5210, jest produktem mieszanym tylko wtedy, gdy tkanina bawełniana jest sama tkaniną mieszaną wykonaną z typów przędzy zakwalifikowanych do dwóch różnych pozycji, lub jeżeli przędze są same mieszankami. Przykład: Jeżeli dana tkanina rózgowa została wykonana z przędzy bawełnianej objętej pozycją 5205 i tkaniny syntetycznej ob­ jętej pozycją 5407, to oczywiście użyte przędze są dwoma odrębnymi podstawowymi materiałami tekstylnymi, i tym samym tkanina rózgowa również jest produktem mieszanym. 5.3. W przypadku produktów zawierających „przędzę z poliuretanu uzupełnioną elastycznymi segmentami z polieteru, na­ wet rdzeniowego”, tolerancja dla tej przędzy wynosi 20 %. 5.4. W przypadku produktów zawierających „pasmo składające się z rdzenia wykonanego z folii aluminiowej lub rdzenia wykonanego z warstwy tworzywa sztucznego, nawet powlekanego proszkiem aluminiowym, o szerokości nie prze­ kraczającej 5 mm, wklejonego za pomocą przezroczystego lub barwnego kleju pomiędzy dwie warstwy tworzywa sztucznego”, tolerancja w odniesieniu do tego pasma wynosi 30 %.


Uwaga 6: 6.1. Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie 3 wykazu dla danego produktu konfekcjo­ nowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich war­ tość nie przekracza 8 % ceny ex works produktu. 6.2. Bez uszczerbku dla uwagi 6.3, materiały, które nie są klasyfikowane w działach 50 do 63, mogą być swobodnie wy­ korzystywane do produkcji wyrobów włókienniczych, nawet zawierających materiały włókiennicze. Przykład: Jeżeli podana w wykazie reguła przewiduje, że dla poszczególnego artykułu z materiału włókienniczego (takiego jak spodnie), konieczne jest wykorzystanie przędzy, nie wyklucza to wykorzystania artykułów metalowych, takich jak gu­ ziki, ponieważ guziki nie są klasyfikowane w działach 50 do 63. Z tego samego powodu nie wyklucza to stosowania zamków błyskawicznych, mimo iż zazwyczaj zawierają one materiały włókiennicze.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/251

6.3. W przypadku gdy stosowana jest reguła określająca procentową zawartość danego materiału, wartość materiałów, któ­ re nie są sklasyfikowane w rozdziałach 50-63, musi być uwzględniona przy obliczaniu wartości zastosowanych ma­ teriałów niepochodzących.

Uwaga 7: 7.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 145 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.