Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 146

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 146

Strona 146 z 203

1. „Procesami specyficznymi” do celów pozycji ex 2707, 2713-2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, są: a) b) c) d) e) f) destylacja próżniowa; redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania; krakowanie; reformowanie; ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych; proces obejmujący wszystkie niżej wymienione zabiegi: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszcze­ nie naturalnymi ziemiami aktywnymi, aktywnym węglem drzewnym lub boksytem; polimeryzacja; alkilowanie; izomeryzacja.


g) h) i)

7.2. „Procesami specyficznymi”, do celów pozycji 2710, 2711 oraz 2712, są: a) b) c) d) e) f) destylacja próżniowa; redestylacja przez bardzo dokładny proces frakcjonowania; krakowanie; reformowanie; ekstrakcja za pomocą rozpuszczalników selektywnych; proces obejmujący wszystkie niżej wymienione zabiegi: przetwarzanie przy użyciu skoncentrowanego kwasu siarkowego, oleum lub bezwodnika siarkowego; neutralizacja środkami alkalicznymi; odbarwianie i oczyszcze­ nie naturalnymi ziemiami aktywnymi, aktywnym węglem drzewnym lub boksytem; polimeryzacja; alkilowanie; izomeryzacja. wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex 2710, odsiarczanie z wykorzystaniem wodoru, prowadzące do obniżenia o  co najmniej 85 % zawartości siarki w  odsiarczanych produktach (metoda ASTM D 1266-59 T); wyłącznie w  odniesieniu do produktów objętych pozycją 2710, odparafinowywanie z  zastosowaniem procesu innego, niż filtrowanie;

g) h) i) k)

l)

m) wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich objętych pozycją ex 2710, poddawanie działaniu wodoru przy ciś­ nieniu większym niż 20 barów i temperaturze większej niż 250 °C przy użyciu katalizatora, innego niż do celów odsiarczania, gdy wodór stanowi czynnik aktywny w reakcji chemicznej. Dalsze poddawanie działaniu wodoru olejów smarowych objętych pozycją ex 2710 (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczegól­ nie w celu ulepszenia koloru lub stabilności, nie uważa się za proces specyficzny;

L 108/252

n)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

wyłącznie w odniesieniu do olejów opałowych objętych pozycją ex 2710, destylacja atmosferyczna, pod warun­ kiem że mniej niż 30 % objętości tych produktów zostanie oddestylowane, łącznie ze stratami, przy temperatu­ rze 300 °C, z zastosowaniem metody ASTM D 86; wyłącznie w odniesieniu do olejów ciężkich innych niż oleje napędowe i oleje opałowe objęte pozycją ex 2710, poddawanie działaniu elektrycznych wyładowań snopiastych wysokiej częstotliwości; w odniesieniu tylko do produktów surowych (innych niż wazelina, ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfo­ wy i parafina, zawierających w stosunku wagowym mniej niż 0,75 % oleju) objętych pozycją ex 2712, odoleja­ nie przy pomocy krystalizacji frakcyjnej.

29.4.2010

o)

p)

7.3. Do celów pozycji ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 i ex 3403, proste czynności, takie jak oczyszczanie, de­ kantacja, odsalanie, oddzielanie od wody, filtracja, barwienie, znakowanie, uzyskiwanie danej zawartości siarki po­ przez wymieszanie produktów o  różnej zawartości siarki oraz wszelkiego rodzaju kombinacje tych czynności lub czynności podobnych, nie nadają pochodzenia.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/253

ZAŁĄCZNIK  II WYKAZ OBRÓBEK LUB PRZETWORZEŃ, KTÓRE NALEŻY WYKONAĆ NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH, ABY WYTWORZONY PRODUKT UZYSKAŁ STATUS POCHODZENIA Niektóre produkty wymienione w wykazie mogą nie być objęte niniejszym układem. W związku z powyższym konieczne jest sprawdzenie innych części niniejszego układu.

Pozycja HS (1)

Opis produktu (2)

Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materiałach niepochodzących nadaje im status pochodzenia (3) lub (4)

Dział 1

Zwierzęta żywe

Wszystkie zwierzęta objęte działem 1 są całkowicie uzyskane

Dział 2

Mięso i podroby jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 1 i 2 są całkowi­ cie uzyskane

Dział 3

Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzyskane

ex dział 4

Produkty mleczarskie; jaja ptasie; miód na­ turalny; jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane

0403

Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana kwa­ śna, jogurt, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet za­ gęszczone lub zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub aroma­ tycznego, lub zawierające dodatek owo­ ców, orzechów lub kakao

Wytwarzanie, w którym: — — wszystkie użyte materiały objęte działem 4 są całkowicie uzyskane, wszystkie użyte soki owocowe (z wy­ jątkiem soku z ananasów, limonek i grejpfrutów) z pozycji 2009 są pro­ duktami pochodzącymi, i wartość wszystkich użytych materia­ łów objętych działem 17 nie przekra­ cza 30 % ceny ex works produktu

ex dział 5

Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 5 są całkowicie uzyskane

ex 0502

Przygotowana szczecina i sierść świń lub dzików

Czyszczenie, dezynfekcja, sortowanie i prostowanie szczeciny i sierści

Dział 6

Drzewa, żywe i inne rośliny; bulwy, korze­ nie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdob­ ne

Wytwarzanie, w którym: — — wszystkie użyte materiały objęte działem 6 są całkowicie uzyskane, i wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny ex works produktu

Dział 7

Warzywa oraz niektóre korzenie i bulwy jadalne

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 7 są całkowicie uzyskane

L 108/254

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 146 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.