Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 147

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 147

Strona 147 z 203

Dział 8

Owoce i orzechy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów

Wytwarzanie, w którym: — — wszystkie użyte owoce i orzechy są całkowicie uzyskane, i wartość wszystkich użytych materia­ łów objętych działem 17 nie przekra­ cza 30 % wartości ceny ex works produktu

ex dział 9

Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 9 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją


0901

Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łu­ pinki i łuski kawy; substytuty kawy zawie­ rające kawę w każdej proporcji Herbata, nawet aromatyzowana

0902

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 10 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża, warzywa, korzenie i bulwy jadalne objęte pozycją 0714 lub owoce są całko­ wicie uzyskane Suszenie i mielenie roślin strączkowych objętych pozycją 0708

ex 0910

Mieszanki przypraw

Dział 10

Zboża

ex dział 11

Produkty przemysłu młynarskiego; słód; skrobie; inulina; gluten pszenny; z wyjąt­ kiem:

ex 1106

Mąka, grysik i puder z suszonych, łuska­ nych roślin strączkowych objętych pozy­ cją 0713 Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza Szelak; gumy naturalne, żywice, gumoży­ wice i oleożywice (na przykład balsamy)

Dział 12

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 12 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 1301 nie przekracza 50 % ceny ex works produktu

1301

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pek­ tynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, uzyskiwane z produktów roślinnych: – Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane, pochodzące z produktów roślinnych – Pozostałe Wytwarzanie z niemodyfikowanych sub­ stancji kleistych i zagęszczaczy Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 14 są całkowicie uzyskane Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Dział 14

Materiały roślinne do wyplatania; materia­ ły roślinne gdzie indziej niewymienione ani niewłączone Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkła­ du; gotowe tłuszcze jadalne; woski pocho­ dzenia zwierzęcego lub roślinnego; z wyjątkiem:

ex dział 15

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/255

1501

Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) i tłuszcz z drobiu, inne niż te objęte pozy­ cją 0209 lub 1503: – Tłuszcz z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycjami 0203, 0206 lub 0207 lub kości objętych pozycją 0506 Wytwarzanie z mięsa lub podrobów jadal­ nych ze świń objętych pozycjami 0203 lub 0206 lub mięsa i podrobów jadalnych z drobiu objętych pozycją 0207

– Pozostałe

1502

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 – Tłuszcz z kości lub odpadów Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem materiałów objętych pozycjami 0201, 0202, 0204 lub 0206 lub kości objętych pozycją 0506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

1504

Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Frakcje stałe Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 1504 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowi­ cie uzyskane Wytwarzanie z surowego tłuszczu z weł­ ny objętego pozycją 1505

– Pozostałe

ex 1505 1506

Rafinowana lanolina Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie: – Frakcje stałe

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 1506 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane

– Pozostałe

1507 do 1515

Oleje roślinne i ich frakcje: – Olej sojowy, olej z orzeszków ziem­ nych, olej palmowy, olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych, olej babassu, olej tungowy, olej oiticica, wosk mirtowy, wosk japoński, frakcje oleju jojoba oraz olejów do zastoso­ wań technicznych lub przemysłowych innych niż wytwarzanie środków spo­ żywczych przeznaczonych do spoży­ cia przez ludzi – Frakcje stałe, z wyjątkiem oleju jojoba – Pozostałe Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie z innych materiałów obję­ tych pozycjami 1507 do 1515 Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane

L 108/256

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 147 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.