Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 148

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 148

Strona 148 z 203

1516

Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrz­ nie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetwo­ rzone

Wytwarzanie, w którym: — — wszystkie użyte materiały objęte działem 2 są całkowicie uzyskane, i wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednak­ że użyć materiałów objętych pozy­ cjami 1507, 1508, 1511 i 1513.

1517


Margaryna; jadalne mieszaniny lub wyro­ by z tłuszczów lub olejów zwierzęcych, lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłusz­ czów, lub olejów z niniejszego działu, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frak­ cje objęte pozycją 1516

Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 4 są całkowicie uzyska­ ne, i wszystkie użyte materiały roślinne są całkowicie uzyskane. Można jednak­ że użyć materiałów objętych pozy­ cjami 1507, 1508, 1511 i 1513.

Dział 16

Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgow­ ców wodnych

Wytwarzanie: — — ze zwierząt objętych działem 1, i/lub w którym wszystkie użyte materiały objęte działem 3 są całkowicie uzys­ kane

ex dział 17

Cukry i wyroby cukiernicze; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i che­ micznie czysta sacharoza, w postaci stałej, zawierający dodatek środków aromatyzu­ jących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1702

Inne cukry, w tym chemicznie czysta lak­ toza, maltoza, glukoza i fruktoza, w posta­ ci stałej; syropy cukrowe, niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; miód sztuczny, nawet zmie­ szany z miodem naturalnym; karmel:

– Chemicznie czysta maltoza i fruktoza

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 1702

– Inne cukry w postaci stałej, zawierają­ ce dodatki środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte materiały są pochodzące

ex 1703

Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru, zawierające dodatek środków aromatyzujących lub barwiących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/257

1704

Wyroby cukiernicze (włącznie z białą cze­ koladą), niezawierające kakao

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

Dział 18

Kakao i przetwory z kakao

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1901

Ekstrakt słodowy; przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstrak­ tu słodowego, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie od­ tłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymie­ nione ani niewłączone; przetwory spożywcze z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające mniej niż 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całkowicie od­ tłuszczonej bazy, gdzie indziej nie wymie­ nione ani nie włączone: – Ekstrakt słodowy – Pozostałe Wytwarzanie ze zbóż objętych działem 10 Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1902

Makarony, nawet poddane obróbce ciepl­ nej lub nadziewane (mięsem lub innymi substancjami), lub przygotowane inaczej, takie jak spaghetti, rurki, nitki, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; kuskus, nawet przygotowany: – Zawierające najwyżej 20 % masy mię­ sa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte zboża i ich pochodne (z wyjątkiem psze­ nicy durum i jej pochodnych) są całkowi­ cie uzyskane Wytwarzanie, w którym: — wszystkie użyte zboża i ich pochod­ ne (z wyjątkiem pszenicy durum i jej pochodnych) są całkowicie uzyska­ ne, i wszystkie użyte materiały objęte działami 2 i 3 są całkowicie uzyska­ ne

– Zawierające więcej niż 20 % masy mię­ sa, podrobów, ryb, skorupiaków lub mięczaków

L 108/258

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 148 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.