Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 149

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 149

Strona 149 z 203

1903

Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem skrobi ziem­ niaczanej objętej pozycją 1108

1904

Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż, lub pro­ duktów zbożowych (na przykład płatki kukurydziane); zboża (inne niż kukury­ dza) w postaci ziarna lub w postaci płat­ ków, lub inaczej przetworzonego ziarna (z wyjątkiem mąki, kasz i mączki), wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej niewymienione ani niewłą­ czone


Wytwarzanie: — — z materiałów objętych dowolną po­ zycją, z wyjątkiem pozycji 1806, w którym wszystkie użyte zboża i mąki (z wyjątkiem pszenicy durum i kukurydzy Zea indurata oraz ich pochodnych) są całkowicie uzyska­ ne, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

1905

Chleb, bułki, pieczywo cukiernicze, ciasta i ciastka, herbatniki i pozostałe wyroby piekarnicze, nawet zawierające kakao; opłatki sakralne, puste kapsułki stosowa­ ne do celów farmaceutycznych, wafle wy­ tłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem działu 11

ex dział 20

Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wszystkie użyte owoce, orzechy lub warzywa są całkowi­ cie uzyskane

ex 2001

Ignamy, słodkie ziemniaki i inne podobne jadalne części roślin zawierające 5 % masy skrobi lub więcej, przygotowane lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 2004 i ex 2005 Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków, przygotowane lub zakonserwo­ wane inaczej niż octem lub kwasem octo­ wym

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

2006

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owo­ ców i pozostałe części roślin, zakonserwo­ wane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

2007

Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane przez gotowanie, nawet zawie­ rające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex 2008

– Orzechy, niezawierające dodatku cukru ani alkoholu

Wytwarzanie, w którym wartość użytych orzechów i nasion oleistych pochodzą­ cych, objętych pozycjami 0801, 0802 oraz od 1202 do 1207 przekracza 60 % ceny ex-works produktu

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/259

– Masło orzechowe; mieszanki na bazie zbóż; rdzenie palmowe; kukurydza

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

– Wszystkie z wyjątkiem owoców i orze­ chów gotowanych inaczej niż na parze lub w wodzie, niezawierających dodat­ ku cukru, mrożonych

2009

Soki owocowe (włączając moszcz wino­ gronowy) i soki warzywne niesfermento­ wane i niezawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej sub­ stancji słodzącej

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów objętych działem 17 nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu

ex dział 21

Różne przetwory spożywcze; z wyjąt­ kiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym całość użytej cykorii jest całkowicie uzyskana

2101

Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, her­ baty lub maté (herbaty paragwajskiej) oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej); cykoria palona i pozostałe palone namiastki kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty Sosy i preparaty do nich; zmieszane przy­ prawy i zmieszane przyprawy korzenne; mąka i mączka gorczycowa oraz przyrzą­ dzona musztarda: – Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy ko­ rzenne

2103

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 149 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.