Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 15

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 15

Strona 15 z 203

Artykuł  51 1. Określa się zasady konieczne do koordynowania systemów zabezpieczenia społecznego dla pracowników mających obywa­ telstwo Czarnogóry, legalnie zatrudnionych na terytorium pań­ stwa członkowskiego oraz dla członków ich rodzin legalnie przebywających na jego terytorium. W  tym celu decyzja Rady Stabilizacji i  Stowarzyszenia, która nie powinna wpłynąć na ja­ kiekolwiek prawa lub zobowiązania wynikające z  umów dwu­ stronnych w przypadku, gdy te ostatnie zapewniają korzystniejsze traktowanie, zawiera następujące postanowienia: a) wszystkie okresy ubezpieczenia, zatrudnienia lub pobytu od­ byte przez takich pracowników w różnych państwach człon­ kowskich są sumowane na potrzeby obliczenia emerytur


i rent z tytułu wieku, inwalidztwa i śmierci oraz na potrzeby opieki medycznej dla takich pracowników oraz członków ich rodzin; b) wszelkie emerytury lub renty z tytułu wieku, śmierci, wypad­ ku przy pracy lub choroby zawodowej, a także wynikające­ go z  nich inwalidztwa, z  wyłączeniem świadczeń nieskładkowych, mogą być swobodnie przenoszone według stawki określonej na mocy prawa państwa członkowskiego lub państw członkowskich zobowiązanych do wypłaty świadczenia; pracownicy, o  których mowa, otrzymują dodatki rodzinne dla członków swoich rodzin na zasadach określonych powyżej.

c)

2. Czarnogóra przyznaje pracownikom, którzy są obywatela­ mi państwa członkowskiego legalnie zatrudnionymi na jej tery­ torium, jak również ich współmałżonkom i  dzieciom legalnie przebywającym na terytorium Czarnogóry, traktowanie podobne do tego, jakie określono w ustępie 1 litery b) i c).

ROZDZIAŁ II

Prawo przedsiębiorczości Artykuł 52 Definicja Do celów niniejszego układu: a) „przedsiębiorstwo wspólnotowe” lub „przedsiębiorstwo czar­ nogórskie” oznacza odpowiednio: przedsiębiorstwo założo­ ne zgodnie z  prawem danego państwa członkowskiego lub Czarnogóry, posiadające siedzibę, zarząd lub główne miejsce prowadzenia działalności na terytorium Wspólnoty albo Czarnogóry. Jednak jeżeli przedsiębiorstwo założone zgod­ nie z  ustawodawstwem państwa członkowskiego lub Czar­ nogóry ma jedynie siedzibę odpowiednio na terytorium Wspólnoty lub Czarnogóry, jest ono uważane za przedsię­ biorstwo wspólnotowe albo przedsiębiorstwo czarnogórskie, jeżeli jego działalność ma rzeczywisty i ciągły związek z go­ spodarką jednego z państw członkowskich lub Czarnogóry. „podmiot zależny” danego przedsiębiorstwa oznacza przed­ siębiorstwo faktycznie kontrolowane przez pierwsze przedsiębiorstwo; „oddział” danego przedsiębiorstwa oznacza zakład nieposia­ dający osobowości prawnej o  charakterze stałym, powstały w  wyniku rozszerzenia działalności podmiotu macierzyste­ go, posiadający zarząd i  wyposażony odpowiednio do pro­ wadzenia negocjacji handlowych z osobami trzecimi, tak aby osoby te, wiedząc że w  razie konieczności powstanie zwią­ zek prawny z  podmiotem macierzystym, którego siedziba zarządu znajduje się za granicą, nie były zobowiązane nego­ cjować bezpośrednio z takim podmiotem macierzystym, lecz mogły dokonywać transakcji handlowych w miejscu prowa­ dzenia działalności stanowiącej rozszerzenie działalności podmiotu macierzystego; „prawo przedsiębiorczości” oznacza: (i) w odniesieniu do obywateli, prawo do podejmowania działalności gospodarczej jako osoby pracujące na wła­ sny rachunek oraz do zakładania przedsiębiorstw, zwłaszcza przedsiębiorstw, nad którymi sprawują fak­ tyczną kontrolę. Obywatele pracujący na własny rachu­ nek oraz przedsiębiorstwa założone przez obywateli nie poszukują ani nie podejmują zatrudnienia na rynku pra­ cy ani nie przyznają prawa dostępu do rynku pracy in­ nej Strony. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania w odniesieniu do osób, które nie pra­ cują wyłącznie na własny rachunek; (ii) w odniesieniu do przedsiębiorstw wspólnotowych lub czarnogórskich, prawo podejmowania działalności gos­ podarczej poprzez tworzenie podmiotów zależnych i  oddziałów odpowiednio w  Czarnogórze lub we Wspólnocie; e) „prowadzenie działalności” oznacza prowadzenie działalno­ ści gospodarczej; „działalność gospodarcza” obejmuje zasadniczo działalność o  charakterze przemysłowym, handlowym i  zawodowym oraz wykonywanie wolnych zawodów; „obywatel Wspólnoty” i „obywatel Czarnogóry” oznacza od­ powiednio osobę fizyczną, która jest obywatelem jednego z państw członkowskich lub Czarnogóry; W odniesieniu do międzynarodowego transportu morskie­ go, w tym transportu intermodalnego obejmującego częścio­ wo odcinki morskie, z  postanowień niniejszego rozdziału oraz rozdziału III korzystają także obywatele Wspólnoty lub obywatele Czarnogóry, zamieszkujący poza Wspólnotą lub Czarnogórą, oraz przedsiębiorstwa żeglugowe mające siedzi­ bę poza Wspólnotą lub Czarnogórą i  kontrolowane przez obywateli Wspólnoty lub obywateli Czarnogóry, jeżeli ich statki są zarejestrowane odpowiednio w tym państwie człon­ kowskim lub w  Czarnogórze zgodnie z  ich odpowiednim ustawodawstwem.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 15 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.