Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 151

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 151

Strona 151 z 203

ex 2520

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie z koncentratu azbestu Mielenie miki lub odpadów miki Kalcynacja lub mielenie pigmentów mine­ ralnych

ex 2524 ex 2525 ex 2530

Naturalne włókna azbestowe Proszek miki Pigmenty mineralne, kalcynowane lub sproszkowane

L 108/262

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

Dział 26


Rudy metali, żużel i popiół

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex dział 27

Paliwa mineralne, oleje mineralne i pro­ dukty ich destylacji; substancje bitumicz­ ne; woski mineralne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 2707

Oleje, w których masa składników aroma­ tycznych jest większa niż składników niearomatycznych, podobne do olejów mineralnych uzyskiwanych z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, z której 65 % lub więcej objętościowo de­ styluje do 250 °C (łącznie z mieszaninami benzyny lakowej i benzolu), przeznaczo­ nych do użytku jako paliwa napędowe lub do ogrzewania

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 2709

Oleje surowe otrzymywane z materiałów bitumicznych

Destylacja destrukcyjna materiałów bitu­ micznych

2710

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż suro­ we; preparaty gdzie indziej niewymienio­ ne ani niewłączone, zawierające 70 % masy lub więcej olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitu­ micznych, których te oleje stanowią skład­ niki zasadnicze preparatów; oleje odpadowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2711

Gazy ziemne i pozostałe węglowodory ga­ zowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2712

Wazelina; parafina, wosk mikrokrystalicz­ ny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk mon­ tanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty otrzymy­ wane w drodze syntezy lub innych proce­ sów, nawet barwione

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (2) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/263

2713

Koks naftowy, bitum naftowy oraz inne pozostałości olejów ropy naftowej lub ole­ jów otrzymywanych z minerałów bitu­ micznych

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumicz­ ny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfal­ tydy i skały asfaltowe

Operacje rafinacji i/lub jeden lub więcej procesów specyficznych (1) lub Inne operacje, w których wszystkie użyte materiały są sklasyfikowane w pozycji in­ nej niż produkt. Można jednakże użyć ma­ teriałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 151 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.