Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 154

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 154

Strona 154 z 203

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 2939

Koncentraty ze smoły makowej, zawiera­ jące przynajmniej 50 % masy alkaloidów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

ex dział 30

Produkty farmaceutyczne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu


L 108/266

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

3002

Krew ludzka; krew zwierzęca preparowa­ na do celów terapeutycznych, profilak­ tycznych lub diagnostycznych; antysurowice i pozostałe frakcje krwi oraz modyfikowane produkty immunologicz­ ne, nawet otrzymywane w procesach biotechnologicznych; szczepionki, toksy­ ny, hodowle mikroorganizmów (z wyłą­ czeniem drożdży) oraz produkty podobne:

– Produkty składające się z dwóch lub więcej składników, które zostały zmie­ szane dla celów terapeutycznych lub profilaktycznych, lub produkty nie­ zmieszane do tych zastosowań, w od­ mierzonych dawkach albo w formach lub opakowaniach przeznaczonych do sprzedaży detalicznej

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich cał­ kowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

– – Krew ludzka

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich cał­ kowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

– – Krew zwierzęca przygotowana do stosowania terapeutycznego lub profilaktycznego

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich cał­ kowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

– – Frakcje krwi inne niż antysurowice, hemoglobina, globulina krwi i globu­ lina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich cał­ kowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

– – Hemoglobina, globulina krwi i glo­ bulina surowicy

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich cał­ kowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

– – Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z innymi materia­ łami objętymi pozycją 3002. Można jednakże użyć materiałów objętych tym samym opisem co produkt, jeżeli ich cał­ kowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/267

3003 i 3004

Leki (z wyłączeniem produktów objętych pozycjami 3002, 3005 lub 3006): – Otrzymane z amikacyny objętej pozy­ cją 2941 Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych pozycjami 3003 i 3004, je­ żeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie: — | Wyroby z aluminium inne niż siat­ ka, tkaniny, ruszty, tkaniny sieciowe, ogrodzenia, tkaniny wzmacniające i podobne materiały (w tym taśmy zamknięte) z drutu aluminiowego, i siatka metalowa rozciągana z alu­ minium Można jednakże użyć mate­ riałów objętych pozycjami 3003 i 3004, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

ex 3006

– Odpady farmaceutyczne wymienione w uwadze 4 lit. k) do niniejszego dzia­ łu – Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu zrostów, nawet absorpcyjne: – z tworzyw sztucznych:

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 154 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.