Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 155

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 155

Strona 155 z 203

Zachowane zostaje pochodzenie produk­ tu w jego pierwotnej klasyfikacji

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, włókien odcinkowych chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia lub — materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;


– z tkaniny

– Wyroby identyfikowalne jako stosowa­ ne do stomii

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex dział 31

Nawozy; z wyjątkiem:

L 108/268

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

ex 3105

Nawozy mineralne lub chemiczne zawie­ rające dwa lub trzy z pierwiastków nawo­ zowych: azot, fosfor i potas; inne nawozy; produkty niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opako­ waniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg, z wyjątkiem: — — — — azotanu sodu cyjanamidu wapnia siarczanu potasu siarczanu magnezowo-potasowego

Wytwarzanie: — |z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita war­ tość nie przekracza 20 % ceny exworks produktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex dział 32

Ekstrakty garbników lub środków barwią­ cych; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 3201

Garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne

Wytwarzanie z garbników pochodzenia roślinnego

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

3205

Laki barwnikowe; preparaty na bazie la­ ków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu (3)

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3203, 3204 i 3205. Można jednakże użyć mate­ riałów objętych pozycją 3205, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex dział 33

Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

3301

Olejki eteryczne (nawet pozbawione ter­ penów), włącznie z konkretami i absolu­ tami; rezinoidy; wyekstrahowane oleożywice; koncentraty olejków eterycz­ nych w tłuszczach, ciekłych olejach, wo­ skach lub w podobnych substancjach, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami (enfleurage); terpenowe pro­ dukty uboczne deterpenacji olejków ete­ rycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, łącznie z materiałami innej „grupy” (4) w obrębie tej pozycji. Można jednakże użyć materiałów objętych tą samą grupą co produkt, jeżeli ich całkowi­ ta wartość nie przekracza 20 % ceny exworks produktu

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 155 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.