Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 157

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 157

Strona 157 z 203

Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;


Dział 36

Materiały wybuchowe; wyroby pirotech­ niczne; zapałki; stopy piroforyczne; nie­ które materiały łatwopalne

ex dział 37

Materiały fotograficzne lub kinematogra­ ficzne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

3701

Film i płyty fotograficzne płaskie, światło­ czułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, tektura lub mate­ riały włókiennicze; film płaski do natych­ odbitek, światłoczuły, miastowych nienaświetlony, nawet w kasetach – Film do natychmiastowych odbitek do fotografii kolorowej, w kasetach Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycją 3702, jeżeli ich całkowi­ ta wartość nie przekracza 30 % ceny exworks produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702. Można jednakże użyć materiałów objętych pozycjami 3701 i 3702, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 3701 i 3702 Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

3702

Film fotograficzny w rolkach, światłoczu­ ły, nienaświetlony, z dowolnego materia­ łu innego niż papier, tektura lub materiały włókiennicze; film w rolkach do natych­ miastowych odbitek, światłoczuły, niena­ świetlony Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i materiały włókiennicze, naświetlone, ale niewywołane

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

3704

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji od 3701 do 3704

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/271

ex dział 38

Produkty chemiczne różne; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 3801

– Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej i grafit półkoloidalny; pasty węglowe do produkcji elektrod

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

– Grafit w formie pasty, będący miesza­ niną ponad 30 % grafitu według wagi z olejami mineralnymi

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 3403, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 3803

Olej talowy oczyszczony

Oczyszczanie surowego oleju talowego

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 3805

Olejki terpentyny siarczanowej, oczysz­ czone

Oczyszczanie przez destylację lub rafino­ wanie surowego olejku terpentyny siar­ czanowej

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 3806

Żywice estrowe

Wytwarzanie z kwasów żywicznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 3807

Smoła drzewna (pak smoły drzewnej)

Destylacja smoły drzewnej

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

3808

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniają­ ce kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec oraz lepów na muchy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

3809

Środki wykańczalnicze, nośniki barwni­ ków przyśpieszające barwienie, utrwala­ cze barwników i pozostałe preparaty (na przykład klejonki i zaprawy), w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienni­ czym, papierniczym, skórzanym i podob­ nych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

3810

Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; topniki i pozostałe preparaty po­ mocnicze do lutowania, lutowania twar­ dego lub spawania; proszki i pasty do lutowania, lutowania twardego lub spawa­ nia, złożone z metalu lub innych materia­ łów; preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prę­ tów spawalniczych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktów

L 108/272

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 157 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.