Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 159

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 159

Strona 159 z 203

— —

— — — —

Woda amoniakalna i odpadkowy tlenek produkowany w czasie oczyszczania gazu węglowego Kwasy sulfonaftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry Olej fuzlowy i olej Dippela Mieszaniny soli mających różne aniony Pasty kopiarskie na bazie żelatyny nawet na podłożu papierowym lub tekstylnym Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

— — —

– Pozostałe


L 108/274

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

3901 do 3915

Tworzywa sztuczne w formie podstawo­ wej, odpady, ścinki i braki z tworzyw sztucznych; z wyjątkiem pozycji ex 3907 i 3912, do których zastosowanie mają po­ niższe reguły: – Produkty homopolimeryzacji addycyj­ nej, w których pojedynczy monomer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu, i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć materia­ łów objętych tą samą pozycją co produkt, jeżeli ich całkowita wartość nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu i/lub wytwarzanie poliwęglanu tetrabromowego (bifenol A) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

ex 3907

– Kopolimery uzyskane z poliwęglanów i kopolimerów akrylonitrylowobutadienowo-styrenowych (ABS)

– Poliester

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, w formach podstawowych

3916 do 3921

Półwyroby i wyroby z tworzyw sztucz­ nych; z wyjątkiem objętych pozycjami ex 3916, ex 3917, ex 3920 oraz ex 3921, dla których obowiązują poniższe reguły: – Produkty płaskie, poddane dalszej ob­ róbce niż tylko obróbce powierzchnio­ wej lub pocięte na kształty inne niż prostokątne (łącznie z kwadratowymi); inne produkty, poddane dalszej obrób­ ce niż tylko obróbka powierzchniowa – Pozostałe: – – Produkty homopolimeryzacji addy­ cyjnej, w których pojedynczy mono­ mer stanowi ponad 99 % masy całkowitej polimeru Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów z działu 39 nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/275

– – Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych działem 39, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu (5) Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 50 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

ex 3916 i ex­  3917

Kształtowniki profilowane i rury

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

ex 3920

– Arkusze lub folie jonomerowe

Wytwarzanie z termoplastycznej soli cząstkowej, która jest kopolimerem z ety­ lenu i kwasu metakrylowego częściowo zobojętnionego jonami metali, głównie cynku i sodu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie z folii poliestrowych o wy­ sokiej przezroczystości, o grubości poni­ żej 23 mikronów (6) Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Laminowanie arkuszy kauczuku natural­ nego Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów, z wyjątkiem kauczuku naturalnego, nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

– Arkusze z celulozy regenerowanej, po­ liamidów lub polietylenu

ex 3921

Metalizowane folie z tworzyw sztucznych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

3922 do 3926

Artykuły z tworzyw sztucznych

ex dział 40

Kauczuk i artykuły z kauczuku; z wyjąt­ kiem:

ex 4001

Laminowane płyty z krepy na podeszwy butów kauczukowe (gumowe), Mieszanki niewulkanizowane, w formach podstawo­ wych lub w płytach, arkuszach lub ta­ śmach Opony pneumatyczne bieżnikowane lub używane, gumowe; opony pełne lub z po­ duszką powietrzną, bieżniki opon, ochra­ niacze dętek, gumowe: – Bieżnikowane pneumatyczne opony, pełne lub z poduszką powietrzną, gu­ mowe – Pozostałe

4005

4012

Bieżnikowanie opon używanych

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4011 i 4012 Wytwarzanie z ebonitu Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 4017 ex dział 41

Artykuły z ebonitu Skóry i skórki surowe (inne niż skóry fu­ terkowe) oraz skóry wyprawione; z wyjąt­ kiem:

L 108/276

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 159 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.