Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 16

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 16

Strona 16 z 203

b)

f)

c)

g)

d)

L 108/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

h) „usługi finansowe” oznaczają działalność opisaną w  załącz­ niku VI. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może rozszerzyć lub zmienić zakres tego załącznika.

5. Niezależnie od postanowień zawartych w  niniejszym artykule: a) z chwilą wejścia w życie niniejszego układu podmioty zależ­ ne i  oddziały przedsiębiorstw wspólnotowych mają prawo do korzystania z  nieruchomości w  Czarnogórze i  ich dzierżawy; z chwilą wejścia w życie niniejszego układu podmioty zależ­ ne i  oddziały przedsiębiorstw wspólnotowych mają prawo do nabywania nieruchomości i korzystania z praw własności do nich tak jak przedsiębiorstwa czarnogórskie oraz w  od­ niesieniu do dóbr publicznych/dóbr użytkowanych we wspólnym interesie, takich samych praw jakie przysługują przedsiębiorstwom czarnogórskim, jeżeli prawa te są nie­ zbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, dla któ­ rej zostały ustanowione. Artykuł 54 1. Z zastrzeżeniem postanowień artykułu 56, z  wyjątkiem usług finansowych, o  których mowa w  załączniku VI, Strony mogą regulować zasady przedsiębiorczości i  prowadzenia dzia­ łalności przez przedsiębiorstwa i obywateli na swoim terytorium pod warunkiem, że uregulowania te nie stanowią dyskryminacji wobec przedsiębiorstw i obywateli drugiej Strony w porównaniu z własnymi przedsiębiorstwami i obywatelami. 2. W zakresie usług finansowych, nie naruszając innych po­ stanowień niniejszego układu, nie ma przeszkód, aby Strona pod­ jęła środki ze względów ostrożności, w  tym ze względu na ochronę inwestorów, deponentów, posiadaczy polis ubezpiecze­ niowych lub osób, do których należą prawa powiernicze z tytułu umów z  uługodawcami finansowymi, w  celu zapewnienia inte­ gralności i stabilności systemu finansowego. Środki takie nie będą wykorzystywane jako sposób uchylania się przez Stronę od obo­ wiązków wynikających z niniejszego układu. 3. Żadne z  postanowień niniejszego układu nie może być interpretowane w sposób wymagający od którejkolwiek ze Stron ujawnienia informacji odnoszących się do interesów i rachunków klientów indywidualnych, ani jakiejkolwiek informacji poufnej lub informacji zastrzeżonej będącej w  posiadaniu instytucji publicznych. Artykuł 55 1. Bez uszczerbku dla odmiennych postanowień zawartych w wielostronnym porozumieniu w sprawie utworzenia Wspólne­ go Europejskiego Obszaru Lotniczego (1) (zwanym dalej „ECAA”), postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się w  odniesieniu do usług transportu lotniczego, usług żeglugi śródlądowej oraz usług kabotażu morskiego.


(1)  Wielostronna Umowa między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, Republiką Albanii, Bośnią i  Hercegowiną, Republiką Bułgarii, Republiką Chorwacji, Byłą Jugosłowiańską Republiką Mace­ donii, Republiką Islandii, Republiką Czarnogóry, Królestwem Norwe­ gii, Rumunią, Republiką Serbii i  Misją Tymczasowej Administracji Organizacji Narodów Zjednoczonych w  Kosowie w  sprawie ustano­ wienia Wspólnego Europejskiego Obszaru Lotniczego (Dz.U.  L  285 z 16.10.2006, s. 3).

Artykuł  53 1. Czarnogóra ułatwia przedsiębiorstwom i  obywatelom Wspólnoty prowadzenie działalności na swoim terytorium. W  tym celu, z  chwilą wejścia w  życie niniejszego układu, Czar­ nogóra przyznaje: (a) w odniesieniu do zakładania przedsiębiorstw wspólnoto­ wych na terytorium Czarnogóry – traktowanie nie mniej ko­ rzystne niż traktowanie przyznawane jej przedsiębiorstwom lub przedsiębiorstwom państw trzecich, w zależności od te­ go, które jest korzystniejsze oraz (b) w odniesieniu do działalności założonych na terytorium Czarnogóry oddziałów i  podmiotów zależnych przedsię­ biorstw wspólnotowych – traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznawane jej przedsiębiorstwom i  od­ działom lub podmiotom zależnym i  oddziałom przedsię­ biorstw państw trzecich, w  zależności od tego, które jest korzystniejsze.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 16 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.