Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 161

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 161

Strona 161 z 203

4817

Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele i podob­ ne opakowania, z papieru lub tektury, za­ wierające zestaw materiałów piśmiennych

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4818

Papier toaletowy

Wytwarzanie z materiałów do wytwarza­ nia papieru objętych działem 47


ex 4819

Kartony, pudła, pudełka, torby i pozostałe pojemniki do pakowania, z papieru, tek­ tury, waty celulozowej lub wstęg z włó­ kien celulozowych;

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 4820

Bloki listowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

ex 4823

Pozostały papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, pocięte do wymiaru lub kształtu;

Wytwarzanie z materiałów do wytwarza­ nia papieru objętych działem 47

ex dział 49

Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyro­ by przemysłu poligraficznego, drukowa­ ne; manuskrypty, maszynopisy i plany; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

4909

Karty pocztowe drukowane lub ilustrowa­ ne; drukowane karty z osobistymi pozdro­ wieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z koper­ tami lub ozdobami lub bez nich

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

4910

Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowa­ ne, włączając bloki kalendarzowe:

– Kalendarze typu „wiecznego” lub z wy­ miennymi blokami zamontowane na podstawie wykonanej z materiału inne­ go niż papier lub tektura

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

– Pozostałe

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 4909 i 4911

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/279

ex dział 50

Jedwab; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu Zgrzeblenie lub czesanie odpadów jedwa­ biu

ex 5003

Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną), zgrzeblone lub czesane Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu

od 5004 do ex 5006

Wytwarzanie z (7): — surowego jedwabiu lub odpadów je­ dwabiu, zgrzeblonego lub czesanego bądź inaczej przygotowanego do przędzenia, innych włókien naturalnych, nie­ zgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygoto­ wanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub materiałów do wytwarzania papieru

— — 5007 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwa­ biu – Zawierające nitkę gumową – Pozostałe

Produkcja z nitki pojedynczej (7) Wytwarzanie z (7): — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, materiałów chemicznych lub masy włókienniczej, lub papieru

— — lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu ex dział 51 Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca; przędza i tkanina z włosia końskiego; z wyjątkiem: Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

L 108/280

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 161 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.