Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 164

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 164

Strona 164 z 203

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/285

Dział 57

Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe włókiennicze: – Z filcu igłowanego Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

Jednakże: — — — włókno polipropylenowe ciągłe obję­ te pozycją 5402, włókno polipropylenowe objęte po­ zycją 5503 lub 5506, lub włókno polipropylenowe ciągłe obję­ te pozycją 5501,


których masa jednostkowa pojedynczej przędzy ciągłej lub włókna jest we wszyst­ kich przypadkach mniejsza od 9 decytek­ stów, mogą zostać użyte, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład – Z innego rodzaju filcu Wytwarzanie z (7): — włókien naturalnych, niezgrzeblo­ nych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

– Pozostałe

Wytwarzanie z (7): — — — — przędzy z włókna kokosowego lub przędzy jutowej, przędzy syntetycznej lub sztucznej, włókien naturalnych, lub odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia

Tkanina z juty może zostać użyta jako podkład ex dział 58 Tkaniny specjalne; tkaniny rózgowe; ko­ ronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; ha­ fty; z wyjątkiem: – Łączone z nitką gumową Produkcja z nitki pojedynczej (7)

L 108/286

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

– Pozostałe

Wytwarzanie z ( ):

7

— —

włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

— lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu 5805 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tkaniny dekoracyjne hafto­ wane na kanwie (na przykład małym ście­ giem lub ściegiem krzyżykowym), nawet konfekcjonowane Hafty w sztukach, paskach lub motywach Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

5810

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

5901

Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w rodzaju sto­ sowanych do opraw książek lub podob­ nych; kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram i podob­ ne tekstylia usztywniane, w rodzaju stoso­ wanych do formowania stożków kapeluszy Tkaniny kordowe z przędzy o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie, z nylonu lub pozostałych poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych: – Zawierające nie więcej niż 90 % masy materiałów włókienniczych – Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy

5902

Wytwarzanie z przędzy Wytwarzanie z materiałów chemicznych lub masy włókienniczej Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ wybielanie, merceryzacja, szczenie, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu

5903

Tekstylia impregnowane, powleczone, po­ kryte lub laminowane tworzywem sztucz­ nym, inne niż te objęte pozycją 5902

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 164 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.