Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 165

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 165

Strona 165 z 203

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub

7

L 108/287

(4)

5904

Linoleum, nawet cięte do kształtu; pokry­ cia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkładzie włókienniczym, nawet cięte do kształtu Pokrycia ścienne włókiennicze: – Impregnowane, powlekane, pokryte lub laminowane gumą, tworzywami sztucznymi lub innymi materiałami – Pozostałe

Wytwarzanie z przędzy ( )

5905

Wytwarzanie z przędzy


Wytwarzanie z (7): — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

— lub

Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu 5906 Tekstylia gumowane, inne niż te objęte pozycją 5902: – Dzianiny Wytwarzanie z (7): — — włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

— – Pozostałe tkaniny wykonane z przędzy z syntetycznego włókna ciągłego, za­ wierające więcej niż 90 % masy mate­ riałów włókienniczych – Pozostałe 5907 Tekstylia w inny sposób impregnowane, powleczone lub pokryte; płótna pomalo­ wane na dekoracje teatralne, tła studyjne (prospekty) lub podobne

Wytwarzanie z materiałów chemicznych

Wytwarzanie z przędzy Wytwarzanie z przędzy lub Drukowanie połączone przynajmniej z dwoma czynnościami przygotowawczy­ mi lub wykończeniowymi (takimi jak czy­ szczenie, wybielanie, merceryzacja, stabilizacja termiczna, drapanie, kalandro­ wanie, uodparnianie na kurczliwość, utrwalanie, dekatyzowanie, impregnowa­ nie, reperowanie i robienie węzełków), gdy wartość użytej niezadrukowanej tkaniny nie przekracza 47,5 % ceny ex-works pro­ duktu

L 108/288

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

5908

Knoty tkane, plecione lub dziane, z mate­ riałów włókienniczych, do lamp, kuche­ nek, zapalniczek, świec lub podobnych; koszulki żarowe oraz dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane – Koszulki żarowe, impregnowane – Pozostałe Wytwarzanie z dzianin workowych Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

5909 do 5911

Artykuły włókiennicze do celów technicz­ nych: – Tarcze lub pierścienie polerskie inne niż z filcu objętego pozycją 5911 – Tkaniny, filcowane lub nie, z włókien syntetycznych, w rodzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub do in­ nych zastosowań technicznych, nawet impregnowane lub powlekane, cylin­ dryczne lub ciągłe, z pojedynczą lub wieloma osnowami i/lub wątkami, lub tkaniny tkane na płasko z wieloma wąt­ kami lub osnowami z pozycji 5911 Wytwarzanie z przędzy, odpadów tkanin lub szmat objętych pozycją 6310 Wytwarzanie z (7): — — przędzy z włókna kokosowego, następujących materiałów: — — przędzy z politetrafluoroetyle­ nu (8), przędzy wieloskładowej, z po­ liamidu, powleczonej, impre­ gnowanej lub pokrytej żywicą fenolową, przędzy z włókien syntetycz­ nych z poliamidów aromatycz­ nych uzyskanych poprzez polikondensację m-fenylenodiaminy i kwasu izo­ ftalowego, włókna pojedynczego z politetrafluoroetylenu (8), przędzy z syntetycznych włó­ kien przędnych z polifenylenu tereftalamidu, przędzy z włókna szklanego, pokrytej żywicą fenolową i wzbogacanej przędzą akrylo­ wą (8), włókna kopoliestru z poliestru, żywicy kwasu tereftalowego, 1,4-cykloheksanedynktanolu i kwasu izoftalowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicz­ nych, niezgrzeblonych ani nie­ czesanych ani w żaden inny sposób nieprzygotowanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

— —

— —

— – Pozostałe

Wytwarzanie z (7): — — — przędzy z włókna kokosowego, włókien naturalnych, odcinkowych włókien chemicznych, niezgrzeblonych ani nieczesanych ani w żaden inny sposób nieprzygo­ towanych do przędzenia, lub materiałów chemicznych lub masy włókienniczej

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 165 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.