Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 17

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 17

Strona 17 z 203

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego układu Wspólnota i jej państwa członkowskie przyznają: (a) w odniesieniu do zakładania przedsiębiorstw czarnogórskich – traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyzna­ wane przez państwa członkowskie własnym przedsiębior­ stwom lub przedsiębiorstwom państw trzecich, w zależności od tego, które jest korzystniejsze; (b) w odniesieniu do działalności podmiotów zależnych i  od­ działów czarnogórskich przedsiębiorstw założonych na te­ rytorium Czarnogóry – traktowanie nie mniej korzystne niż traktowanie przyznawane przez państwa członkowskie wła­ snym przedsiębiorstwom i oddziałom lub podmiotom zależ­ nym i  oddziałom przedsiębiorstw państw trzecich, założonym na ich terytorium, w  zależności od tego, które jest korzystniejsze. 3. Strony nie przyjmują żadnych nowych przepisów ani środ­ ków, które powodują dyskryminację w  odniesieniu do zakłada­ nia przedsiębiorstw wspólnotowych lub czarnogórskich na terytorium drugiej ze Stron lub w  odniesieniu do prowadzenia działalności przez założone przedsiębiorstwa w  porównaniu z przedsiębiorstwami wspólnotowymi lub czarnogórskimi. 4. Cztery lata po wejściu w  życie niniejszego układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa zasady rozszerzenia zakresu stosowania powyższych postanowień, tak aby obejmowały one podejmowanie działalności gospodarczej przez obywateli Uma­ wiających się Stron na zasadzie samozatrudnienia. b)


29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/17

2. Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia może wydać zalecenia dotyczące poprawy prawa przedsiębiorczości i prowadzenia dzia­ łalności w obszarach objętych ustępem 1.

nadzorowane i otrzymujące wytyczne głównie ze strony za­ rządu lub udziałowców przedsiębiorstwa lub równoważnych organów, włączając w to:

Artykuł 56 1. Postanowienia artykułów 53 i 54 nie stanowią przeszkody dla stosowania przez Stronę szczególnych zasad dotyczących za­ kładania oddziałów przedsiębiorstw drugiej Strony, niezarejestro­ wanych na terytorium pierwszej Strony, i prowadzenia przez nie działalności na jej terytorium, które to zasady są uzasadnione prawnymi lub technicznymi różnicami pomiędzy tymi oddziała­ mi w  porównaniu z  oddziałami przedsiębiorstw zarejestrowa­ nych na jej terytorium lub, w odniesieniu do usług finansowych, ze względów ostrożnościowych. 2. Różnica w traktowaniu nie wykracza poza to, co jest abso­ lutnie konieczne w  związku z  istnieniem wspomnianych różnic prawnych lub technicznych lub, w odniesieniu do usług finanso­ wych, ze względów ostrożności.

(i)

kierowanie przedsiębiorstwem lub wydziałem lub dzia­ łem przedsiębiorstwa;

(ii) nadzór i  kontrolę pracy innych pracowników nadzoru i kierownictwa lub sprawujących funkcje techniczne;

(iii) bezpośrednie zatrudnianie lub zwalnianie pracowników lub zalecanie zatrudniania, zwalniania lub podejmowa­ nie innych działań odnośnie do spraw kadrowych;

b)

Artykuł  57 W celu ułatwienia obywatelom Wspólnoty i  obywatelom Czar­ nogóry podejmowania i  prowadzenia regulowanej działalności zawodowej na terytorium, odpowiednio, Czarnogóry i Wspólno­ ty, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia analizuje kroki, jakie należy podjąć w celu wzajemnego uznawania kwalifikacji. Może podjąć w tym celu wszystkie konieczne środki.

osoby pracujące w  organizacji, posiadające szczególną wie­ dzę kluczową dla obsługi przedsiębiorstwa, aparatury bada­ wczej, technologii lub zarządzania. Ocena posiadanych kwalifikacji może uwzględniać, poza wiedzą właściwą dla przedsiębiorstwa, wysoki poziom kwalifikacji odnoszących się do danego rodzaju pracy lub branży wymagającej specy­ ficznej wiedzy technicznej, w  tym wykonywanie uznanego zawodu;

c)

Artykuł  58 1.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 17 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.