Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 172

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 172

Strona 172 z 203

ex 8413

Obrotowe pompy wyporowe

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

ex 8414

Przemysłowe wentylatory, dmuchawy i podobne

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu


Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

8415

Klimatyzatory, zawierające wentylator na­ pędzany silnikiem oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, tak­ że klimatyzatory nieposiadające możli­ wości oddzielnej regulacji wilgotności

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8418

Chłodziarki, zamrażarki i pozostałe urzą­ dzenia chłodzące lub zamrażające, elek­ tryczne lub inne; pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte pozycją 8415

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów niepochodzących nie przekracza wartości użytych ma­ teriałów pochodzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

ex 8419

Maszyny dla przemysłu drzewnego, ście­ ru drzewnego, papierniczego i produkcji tektury

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu, i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8420

Kalandry lub inne maszyny do walcowa­ nia, nieprzeznaczone do obróbki metali lub szkła, oraz walce do tych urządzeń

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu, i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych tą samą pozycją co produkt, nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/301

8423

Urządzenia do ważenia (z wyjątkiem wag o czułości 5 cg lub czulszych), także ma­ szyny do liczenia lub kontroli przez waże­ nie; wszelkiego rodzaju odważniki do wag

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

8425 do 8428

Urządzenia do podnoszenia, przenosze­ nia, załadunku lub rozładunku

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8429

Spycharki czołowe, spycharki skośne, równiarki, niwelatory, zgarniarki, koparki, czerparki, ładowarki, podbijarki mecha­ niczne i walce drogowe, samobieżne:

– Walce drogowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8430

Pozostałe maszyny do przemieszczania, równania, niwelowania, zgarniania, kopa­ nia, ubijania, zagęszczania, wybierania lub wiercenia ziemi, minerałów lub rud; urzą­ dzenia do wbijania lub wyciągania pali; pługi odśnieżające lemieszowe i wirniko­ we

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 8431 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

ex 8431

Części nadające się do stosowania wyłącz­ nie lub głównie do walców drogowych

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

L 108/302

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 172 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.