Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 177

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 177

Strona 177 z 203

8544

Drut izolowany (włączając emaliowany lub anodyzowany), kable (włączając kabel koncentryczny) oraz pozostałe izolowane przewody elektryczne, nawet wyposażone w złączki; przewody z włókien optycz­ nych, złożone z indywidualnie osłonię­ tych włókien, nawet połączone z przewodnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w złączki; Elektrody węglowe, szczotki węglowe, wę­ gle do lamp, węgiel do baterii oraz inne ar­ tykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, w rodzaju stosowa­ nych w elektrotechnice Izolatory elektryczne z dowolnego mate­ riału Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń lub sprzętu elektrotechnicznego, wykona­ ne całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierające jedynie proste części metalo­ we (na przykład gniazda z gwintem we­ wnętrznym) wprowadzone podczas formowania wyłącznie dla celów monta­ żowych, inne niż izolatory objęte pozycją 8546; rurki kablowe oraz osprzęt do nich, z metali pospolitych pokrytych materia­ łem izolacyjnym Odpady i braki, ogniw galwanicznych, ba­ terii galwanicznych i akumulatorów elek­ trycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektrycz­ ne; elektryczne części maszyn i urządzeń, nie wymienione ani nie włączone gdzie in­ dziej w niniejszym dziale Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych i ich części; komunikacyjne urządzenia sygna­ lizacyjne wszelkich typów - mechaniczne (włączając elektromechaniczne); z wyjąt­ kiem: Osprzęt torów kolejowych lub tramwajo­ wych; mechaniczne (oraz elektromecha­ niczne) urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem szy­ nowym, drogowym, na wodach śródlądo­ wych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach; części wyżej wymienio­ nych Pojazdy nieszynowe oraz ich części i ak­ cesoria; z wyjątkiem: Pojazdy mechaniczne do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napę­ dem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu to­ warów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejo­ wych; części powyższych pojazdów


Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8545

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8546

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8547

8548

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex dział 86

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

8608

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

ex dział 87

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu; Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8709

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/311

8710

Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uzbroje­ niem, oraz części tych pojazdów

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8711

Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silni­ ki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczne:

– Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej:

– – Nieprzekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 20 % ceny ex-works produktu;

– – Przekraczającej 50 cm3

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

ex 8712

Rowery bez łożysk kulkowych

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją, z wyjątkiem pozycji 8714

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

8715

Wózki dziecięce i ich części

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

L 108/312

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 177 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.