Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 18

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 18

Strona 18 z 203

Przedsiębiorstwo wspólnotowe z  siedzibą na terytorium Czarnogóry lub przedsiębiorstwo czarnogórskie z siedzibą na te­ rytorium Wspólnoty jest uprawnione do zatrudniania lub do za­ trudniania w  jednym ze swoich podmiotów zależnych lub oddziałów, zgodnie z  ustawodawstwem obowiązującym odpo­ wiednio na terytorium przyjmującym siedziby, na terytorium Re­ publiki Czarnogóry oraz Wspólnoty, pracowników, którzy są odpowiednio obywatelami państw członkowskich lub obywate­ lami Czarnogóry, pod warunkiem że pracownicy tacy należą do kluczowego personelu określonego w ustępie 2 oraz że są zatrud­ nieni wyłącznie przez te przedsiębiorstwa, podmioty zależne lub oddziały. Zezwolenia na pobyt i na pracę dla takich pracowników są wydawane wyłącznie na okres zatrudnienia. 2. Personel kluczowy wyżej wymienionych przedsiębiorstw, zwanych dalej „organizacjami”, składa się z „osób przeniesionych w ramach przedsiębiorstwa”, określonych w literze c) niniejszego ustępu i należących do niżej wymienionych kategorii, pod warun­ kiem że organizacja jest osobą prawną, a pracownicy tacy zostali zatrudnieni przez nią lub były w  niej wspólnikami (innymi niż udziałowcy większościowi) przez okres co najmniej jednego roku, bezpośrednio poprzedzającego takie przeniesienie: a) osoby pracujące w  organizacji na wyższych stanowiskach, które przede wszystkim zarządzają przedsiębiorstwem,


„osoba przeniesiona w  ramach przedsiębiorstwa” oznacza osobę fizyczną pracującą dla organizacji na terytorium jed­ nej ze Stron i czasowo przeniesioną w ramach wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium innej Strony; orga­ nizacja dokonująca przeniesienia musi mieć główne miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium jednej ze Stron, a  przeniesienie pracownika musi się odbywać do oddziału lub podmiotu zależnego tej organizacji, wykonują­ cej faktycznie działalność gospodarczą na terytorium drugiej Strony.

3. Zezwala się na wjazd i czasowy pobyt na terytorium Wspól­ noty lub Czarnogóry obywateli odpowiednio Czarnogóry i Wspólnoty, jeżeli ci przedstawiciele przedsiębiorstw są osobami pracującymi w danym przedsiębiorstwie na wyższym stanowisku zgodnie z ustępem 2 litera a) powyżej oraz są odpowiedzialni za założenie wspólnotowego podmiotu zależnego lub oddziału czar­ nogórskiego przedsiębiorstwa lub czarnogórskiego podmiotu za­ leżnego lub oddziału przedsiębiorstwa wspólnotowego, odpowiednio w  państwie członkowskim lub w  Czarnogórze, jeżeli:

a)

przedstawiciele ci nie są zaangażowani w  bezpośrednią sprzedaż lub świadczenie usług oraz

b)

przedsiębiorstwo ma główne miejsce prowadzenia działalno­ ści odpowiednio poza Wspólnotą lub Czarnogórą oraz nie ma innych przedstawicieli, oddziałów lub podmiotów zależ­ nych odpowiednio w  tym państwie członkowskim lub Czarnogórze.

L 108/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ III

29.4.2010

Świadczenie usług Artykuł 59 1. Wspólnota i Czarnogóra zobowiązują się zgodnie z posta­ nowieniami niniejszego rozdziału do podejmowania niezbędnych kroków w  kierunku stopniowego zezwalania na świadczenie usług przez przedsiębiorstwa lub obywateli Wspólnoty lub Czar­ nogóry, których siedziba znajduje się na terytorium Strony innej, niż Strona na terytorium której ma swoją siedzibę usługobiorca. 2. Wraz z procesem liberalizacji, o którym mowa w ustępie 1, Strony zezwalają na czasowy przepływ osób fizycznych świad­ czących usługi lub zatrudnionych przez usługodawcę jako perso­ nel kluczowy w  rozumieniu artykułu 58, w  tym osoby fizyczne będące przedstawicielami przedsiębiorstwa lub obywatela Wspól­ noty lub Czarnogóry i  pragnące czasowo przebywać na danym terytorium w celu prowadzenia negocjacji dotyczących sprzeda­ ży usług lub zawierające umowy sprzedaży usług dla tego usłu­ godawcy, jeżeli wymienieni przedstawiciele nie będą zaangażowani w bezpośrednią sprzedaż lub świadczenie usług dla ludności.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 18 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.