Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 180

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 180

Strona 180 z 203

9031

Przyrządy, urządzenia i maszyny kontrol­ ne lub pomiarowe, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej w niniejszym dziale; projektory profilowe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9032

Przyrządy i aparatura, do automatycznej regulacji lub kontroli

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9033

Części i akcesoria (niewymienione ani nie­ włączone gdzie indziej w niniejszym dzia­ le) do maszyn, urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych działem 90


Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex dział 91

Zegary i zegarki oraz ich części; z wyjąt­ kiem:

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9105

Pozostałe zegary

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

9109

Mechanizmy zegarowe, i zmontowane

kompletne

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i wartość wszystkich użytych materia­ łów niepochodzących nie przekracza wartości użytych materiałów pocho­ dzących

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

9110

Kompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, niezmontowane lub częściowo zmontowane (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarkowe lub zegarowe, zmontowane; wstępnie zmon­ towane mechanizmy zegarowe lub zegar­ kowe

Wytwarzanie, w którym: — wartość wszystkich użytych materia­ łów nie przekracza 40 % ceny exworks produktu i w ramach powyższego limitu war­ tość wszystkich użytych materiałów objętych pozycją 9114 nie przekra­ cza 10 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

9111

Koperty zegarków i ich części

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/317

9112

Obudowy zegarów oraz obudowy podob­ nego typu do pozostałych towarów obję­ tych niniejszym działem, oraz ich części

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu;

9113

Paski, opaski i bransoletki, do zegarków, oraz ich części

– Z metali nieszlachetnych, nawet złoco­ nych lub posrebrzanych lub platerowa­ nych metalem szlachetnym

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

– Pozostałe

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

Dział 92

Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

Dział 93

Broń i amunicja; ich części i akcesoria

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

ex dział 94

Meble; pościel, materace, stelaże pod ma­ terace, poduszki i podobne artykuły wy­ pychane; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłą­ czone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne; budynki prefabrykowane; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

ex 9401 i ex 9403 Meble z metali nieszlachetnych, zawiera­ jące niewypychane tkaniny bawełniane o masie nieprzekraczającej 300 g/m2

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu lub Wytwarzanie z tkanin bawełnianych w postaci już gotowej do użycia z pozycji 9401 lub 9403, pod warunkiem że: — — wartość materiału nie przekracza 25 % ceny ex-works produktu, i wszystkie inne użyte materiały są po­ chodzące i sklasyfikowane pod na­ główkiem innym niż 9401 lub 9403

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 40 % ceny ex-works produktu;

9405

Lampy i oprawy oświetleniowe, włączając reflektory poszukiwawcze i punktowe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienio­ ne ani niewłączone; reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne, ze źródłem światła zamonto­ wanym na stałe, oraz ich części, gdzie in­ dziej nie wymienione ani nie włączone

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

L 108/318

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 180 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.