Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 181

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 181

Strona 181 z 203

9406

Budynki prefabrykowane

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

ex dział 95

Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich czę­ ści i akcesoria; z wyjątkiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 9503

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele służące do zaba­ wy, z napędem lub bez; układanki dowol­ nego rodzaju;


Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 9506

Kije golfowe i ich części

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć wstępnie ukształtowanych klocków do wyrobu główek kijów golfowych

ex dział 96

Artykuły przemysłowe różne; z wyjąt­ kiem:

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 9601 i ex 9602 Wyroby ze zwierzęcych, roślinnych lub mineralnych materiałów rzeźbiarskich

Wytwarzanie z „obrobionych” materiałów rzeźbiarskich objętych tą samą pozycją

ex 9603

Miotły i szczotki (z wyjątkiem mioteł i po­ dobnych wyrobów i szczotek wykona­ nych z włosia kuny leśnej lub wiewiórki), ręcznie sterowane mechaniczne zamiatar­ ki do podłóg, bezsilnikowe, poduszki i wałki do malowania, ściągaczki i zbie­ raczki do wody (mopy)

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu;

9605

Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz czyszczenia ubrań lub obuwia

Każda pozycja w zestawie musi odpowia­ dać wymaganiom reguły, jaka dotyczyła­ by jej wtedy, gdyby nie była w zestawie. Można jednakże zastosować artykuły niepochodzące, jeżeli ich całkowita war­ tość nie przekracza 15 % ceny ex-works zestawu

9606

Guziki, zatrzaski, zatrzaski guzikowe, for­ my do guzików i pozostałe części tych ar­ tykułów; półprodukty guzików

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

29.4.2010

(1)

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

(2) (3) lub (4)

L 108/319

9608

Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi koń­ cówkami porowatymi; pióra wieczne, sty­ lografy oraz pozostałe pióra; rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki do ołówków lub podobne; części (włączając skuwki i klipsy) powyższych artykułów, inne niż te objęte pozycją 9609 Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przygotowa­ ne inaczej do otrzymywania odbitek, na­ wet na szpulkach lub w kasetach; poduszki do tuszu, nawet nasycone tu­ szem, w pudełkach lub bez

Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu. Można jednakże użyć stalówek i ich ostrzy objętych tą samą pozycją, co produkt

9612

Wytwarzanie: — z materiałów objętych dowolną po­ zycją inną niż pozycja danego pro­ duktu, i w którym wartość wszystkich uży­ tych materiałów nie przekracza 50 % ceny ex-works produktu

ex 9613

Zapalniczki z zapalnikiem piezoelektrycz­ nym

Wytwarzanie, w którym wartość wszyst­ kich użytych materiałów objętych pozycją 9613, nie przekracza 30 % ceny ex-works produktu Wytwarzanie ze wstępnie ukształtowa­ nych klocków Wytwarzanie z materiałów objętych do­ wolną pozycją inną niż pozycja danego produktu

ex 9614 Dział 97

Fajki i cybuchy Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki

(1) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, zob.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 181 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.