Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 182

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 182

Strona 182 z 203

uwagi wstępne 7.1 i 7.3. (2) Warunki specjalne odnoszące się do „specyficznego procesu”, zob. uwaga wstępna 7.2. (3) Uwaga 3 do działu 32 przewiduje, że są to preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych materiałów lub stosowanych jako elementy składowe w produkcji preparatów barwiących, jeżeli nie zostały sklasyfikowane pod inną pozycją w dziale 32. (4) Pod określeniem „grupa” rozumie się dowolną część pozycji oddzieloną od pozostałej części średnikiem. (5) W przypadku produktów złożonych z materiałów sklasyfikowanych w ramach pozycji 3901 do 3906 z jednej strony i w ramach pozycji 3907 do 3911 z drugiej, ogra­ niczenie to odnosi się wyłącznie do tej grupy materiałów, która dominuje wagowo. (6) Następujące folie są uważane za folie o wysokiej przezroczystości: jeżeli ściemnienie optyczne mierzone zgodnie z ASTM-D 1003-16 miernikiem Gardnera (tzn. miernik Hazefactor) jest mniejsze niż 2 %. (7) Specjalne warunki dotyczące produktów wykonanych z wielu materiałów tekstylnych, zob. uwaga wstępna 5 (8) Wykorzystanie tego materiału jest ograniczone do materiałów tkanych z rodzaju stosowanych w maszynach do wytwarzania papieru. (9) Zob. uwaga wstępna 6. (10) W przypadku produktów z dzianin, nieelastycznych ani niegumowanych, wytwarzanych przez zszycie lub złożenie fragmentów dzianin (przycinanych lub dzianych w okre­ ślonym kształcie), zob. uwaga wstępna 6. (11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated. (12) Niniejszą regułę stosuje się do dnia 31 grudnia 2005 r.


L 108/320

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

ZAŁĄCZNIK  III wzory świadectwa przewozowego EUR.1 i  wniosku o  wydanie świadectwa przewozowego EUR.1

Instrukcje dotyczące druku 1. Każdy formularz musi mieć wymiary 210 × 297 mm; dopuszcza się tolerancję do minus 5 mm lub plus 8 mm na dłu­ gość. Należy stosować papier koloru białego, zwymiarowany do pisania, niezawierający masy ściernej, i o gramaturze nie niższej niż 25 g/m2. Papier powinien być pokryty siatką giloszową w kolorze zielonym, pozwalającą na wzrokowe wykrycie każdego fałszerstwa dokonanego przy użyciu środków mechanicznych bądź chemicznych. Właściwe organy umawiających się stron mogą zastrzec sobie prawo do samodzielnego drukowania formularzy lub zlecić ich druk zatwierdzonym drukarniom. W drugim przypadku każdy z formularzy musi zawierać odesłanie do ta­ kiego upoważnienia. Każdy formularz musi zawierać nazwę i adres drukarni lub znak, poprzez który drukarnia może być zidentyfikowana. Formularz opatrzony jest numerem seryjnym, nadrukowanym lub nie, za pomocą którego może on być zidentyfikowany.

2.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/321

L 108/322

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/323

L 108/324

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/325

ZAŁĄCZNIK  IV TEKST DEKLARACJI NA FAKTURZE Deklaracja na fakturze, której tekst znajduje się poniżej, powinna być sporządzona zgodnie z przypisami pod tekstem. Nie jest jednak konieczne zamieszczanie tych przypisów. Wersja w  języku bułgarskim Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …. (2) преференциален произход Wersja w  języku hiszpańskim El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera no  … (1)) declara que, salvo in­ dicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 182 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.