Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 185

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 185

Strona 185 z 203

2106 90 98

Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: – inne (niż koncentraty białkowe oraz upostaciowane substancje białkowe) – – pozostałe – – – pozostałe

3302 10 29

Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny (włącznie z roztworami alkoholowymi) oparte na jednej lub na wielu takich substancjach, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle; po­ zostałe preparaty oparte na substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji na­ pojów: – W rodzaju stosowanych w przemyśle spożywczym lub do produkcji napojów – – W rodzaju stosowanych do produkcji napojów: – – – Preparaty zawierające wszystkie czynniki zapachowe charakterystyczne dla napojów: – – – – O rzeczywistym stężeniu objętościowym alkoholu przekraczającym 0,5 % obj. – – – – Pozostałe: – – – – – Niezawierające tłuszczów z mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi, lub za­ wierające mniej niż 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 5 % masy glukozy lub skrobi – – – – – Pozostałe


29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/329

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA REPUBLIKI SAN MARINO

1. Produkty pochodzące z Republiki San Marino będą przyjmowane przez Czarnogórę jako pochodzące ze Wspólnoty, w rozumieniu niniejszego układu. 2. Protokół 3 będzie stosowany mutatis mutandis dla potrzeb określania statusu pochodzenia wyżej wymie­ nionych produktów.

WSPÓLNA DEKLARACJA DOTYCZĄCA REPUBLIKI SAN MARINO

1. Produkty pochodzące z Republiki San Marino będą przyjmowane przez Czarnogórę jako pochodzące ze Wspólnoty, w rozumieniu niniejszego układu. 2. Protokół 3 będzie stosowany mutatis mutandis dla potrzeb określania statusu pochodzenia wyżej wymie­ nionych produktów.

L 108/330

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

PROTOKÓŁ 4 w sprawie transportu lądowego Artykuł 1 Cel Celem niniejszego protokołu jest wspieranie współpracy między Stronami w zakresie transportu lądowego, a w szczególności ru­ chu tranzytowego, oraz zapewnienie w  tym celu skoordynowa­ nego rozwoju transportu między terytoriami i  przez terytoria Stron w  drodze pełnego i  niezależnego zastosowania postano­ wień niniejszego protokołu. Artykuł  2 Zakres 1. Współpraca obejmuje transport, w szczególności transport drogowy, kolejowy i  kombinowany oraz dotyczy odpowiedniej infrastruktury. 2. W związku z  tym zakres niniejszego protokołu obejmuje w szczególności: — infrastrukturę transportową na terytorium jednej lub drugiej Strony, w zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu niniejsze­ go protokołu, — dostęp do rynku, na zasadzie wzajemności, w zakresie trans­ portu drogowego, — istotne prawne i  administracyjne środki wspierające, w  tym środki handlowe, podatkowe, społeczne oraz techniczne, — współpracę w  zakresie opracowywania systemu transportu, który odpowiada potrzebom środowiska naturalnego, — regularną wymianę informacji na temat rozwoju polityki transportowej Stron, ze szczególnym uwzględnieniem infra­ struktury transportowej. Artykuł  3 Definicje Do celów niniejszego protokołu stosuje się następujące definicje: a) Wspólnotowy ruch tranzytowy: przewóz towarów tranzy­ tem przez terytorium Czarnogóry w drodze do lub z państwa członkowskiego Wspólnoty za pośrednictwem przewoźnika mającego siedzibę we Wspólnocie; Czarnogórski ruch tranzytowy: przewóz towarów tranzytem z Czarnogóry przez terytorium Wspólnoty do państwa trze­ ciego lub towarów przewożonych z  państwa trzeciego do Czarnogóry, za pośrednictwem przewoźnika mającego sie­ dzibę w Czarnogórze. c) transport kombinowany: transport towarów, podczas które­ go samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z  jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener o długości 20 stóp lub większej korzysta z dro­ gi w początkowym lub końcowym odcinku przewozu, a na innym odcinku z usługi kolei, żeglugi śródlądowej lub trans­ portu morskiego, przy czym odcinek ten przekracza 100 km w  linii prostej, a  w początkowym lub końcowym odcinku przewóz odbywa transportem drogowym; — między punktem załadunku towarów a  najbliższą do­ godną stacją kolejową załadunku, w przypadku począt­ kowego odcinka, oraz między najbliższą dogodną stacją kolejową wyładunku a  punktem wyładunku towarów, w przypadku końcowego odcinka, lub — w promieniu nieprzekraczającym 150 km w linii prostej z  portu śródlądowego lub portu morskiego załadunku lub wyładunku.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 185 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.