Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 187

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 187

Strona 187 z 203

TRANSPORT DROGOWY

Artykuł 7 Postanowienia ogólne Strony przyjmują wzajemnie skoordynowane środki niezbędne do rozwoju i  wspierania transportu kolejowego i  transportu kombinowanego w  celu zapewnienia, że w  przyszłości większa część ich transportu dwustronnego i tranzytu przez Czarnogórę będzie się odbywać w  warunkach sprzyjających w  większym stopniu środowisku naturalnemu. Artykuł 8 Szczególne aspekty dotyczące infrastruktury W ramach modernizacji czarnogórskich kolei należy podjąć nie­ zbędne kroki w celu przystosowania tego systemu do transportu kombinowanego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwinięcia lub zbudowania terminali i wiaduktów oraz zwiększenia przepus­ towości, co wymaga znacznych nakładów inwestycyjnych. Artykuł 9 Środki wspierające Strony podejmą wszelkie niezbędne kroki sprzyjające rozwojowi transportu kombinowanego. Celem tych środków jest: — zachęcanie użytkowników i  nadawców do korzystania z transportu kombinowanego, — uczynienie transportu kombinowanego konkurencyjnym w  stosunku do transportu drogowego, w  szczególności po­ przez wsparcie finansowe ze strony Wspólnoty lub Czarno­ góry w  kontekście obowiązujących obie strony przepisów prawnych, — zachęcanie do korzystania z transportu kombinowanego na trasach o dużej odległości oraz szczególne propagowanie ko­ rzystania z nadwozi wymiennych, kontenerów i innych środ­ ków transportu nietowarzyszącego,


Artykuł  11 Postanowienia ogólne 1. W odniesieniu do wzajemnego dostępu do rynków trans­ portowych Strony ustalają wstępnie i  bez uszczerbku dla ust.  2 utrzymanie systemu wynikającego z umów dwustronnych lub in­ nych obowiązujących dwustronnych instrumentów międzynaro­ dowych zawartych przez każde państwo członkowskie Wspólnoty z  Czarnogórą lub, w  przypadku gdy nie ma takich umów lub aktów, wynikającego ze stanu faktycznego, jaki istniał w 1991 r.

L 108/332

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Jednakże do czasu zawarcia umów między Wspólnotą a Czarno­ górą w  sprawie dostępu do rynku transportu drogowego, zgod­ nie z  art.  12, oraz w  sprawie podatków drogowych, zgodnie z art. 13 ust. 2, Czarnogóra współpracuje z państwami członkow­ skimi Wspólnoty nad zmianą tych umów dwustronnych w  celu ich dostosowania do niniejszego protokołu. 2. Niniejszym Strony postanawiają przyznać sobie nawzajem nieograniczony dostęp dla tranzytu przez swoje terytoria z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie niniejszego układu. 3. Jeżeli, w  wyniku praw przyznanych na mocy ust.  2, ruch tranzytowy obsługiwany przez przewoźników wspólnotowych wzrośnie do poziomu powodującego poważne uszkodzenie infra­ struktury drogowej lub zakłócenie płynności ruchu na osiach, o których mowa w art. 5, lub poziomu grożącego takim uszko­ dzeniem czy zakłóceniem, i jeżeli w tych samych okolicznościach pojawią się problemy na części terytorium Wspólnoty położonej przy granicy z  Czarnogórą, sprawa zostaje przekazana Radzie Stabilizacji i  Stowarzyszenia, zgodnie z  art.  121 układu. Strony mogą zaproponować środki przejściowe o charakterze niedyskry­ minującym, niezbędne dla ograniczenia lub zmniejszenia tych uszkodzeń. 4. Jeżeli Wspólnota Europejska ustanowi zasady mające na celu zredukowanie zanieczyszczeń wydzielanych przez pojazdy ciężarowe zarejestrowane w Unii Europejskiej oraz poprawę bez­ pieczeństwa na drogach, podobne zasady stosuje się do pojazdów ciężarowych zarejestrowanych w Czarnogórze poruszających się po terytorium Wspólnoty. Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia przyjmuje niezbędne zasady. 5. Strony powstrzymują się od wszelkich jednostronnych działań, które mogłyby prowadzić do nierównego traktowania przewoźników lub pojazdów ze Wspólnoty i Czarnogóry. Każda z umawiających się stron podejmuje wszelkie kroki niezbędne do ułatwienia transportu drogowego na terytorium drugiej strony lub przez to terytorium.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 187 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.