Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 188

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 188

Strona 188 z 203

Artykuł 12 Dostęp do rynku Jako priorytet, zgodnie z  własnymi zasadami wewnętrznymi, Strony zobowiązują się do wspólnej pracy nad: — rozwiązaniami mogącymi przyczynić się do stworzenia sys­ temu transportowego, który spełnia potrzeby umawiających się stron i który jest zgodny, z jednej strony, z dążeniem do osiągnięcia wewnętrznego rynku wspólnotowego i  wdraża­ niem wspólnej polityki transportowej, z  drugiej zaś strony z  zasadami polityki gospodarczej i  transportowej Czarnogóry, — opracowaniem ostatecznego systemu regulującego w  przy­ szłości dostęp do rynku transportu drogowego między uma­ wiającymi się stronami na zasadzie wzajemności. Artykuł  13 Podatki, winiety i inne opłaty 1. Strony przyjmują, że opodatkowanie pojazdów drogowych, winiety i  inne opłaty pobierane przez każdą ze Stron nie mogą mieć charakteru dyskryminującego.


2. Strony rozpoczną w możliwie najszybszym terminie nego­ cjacje w celu osiągnięcia porozumienia w kwestii podatków dro­ gowych, w  oparciu o  przyjęte w  tej dziedzinie zasady wspólnotowe. Celem tego porozumienia będzie w szczególności zagwarantowanie swobodnego przepływu ruchu transgraniczne­ go, stopniowa eliminacja różnic między systemami podatków drogowych stosowanymi przez Strony oraz usunięcie zakłóceń konkurencji wynikających z tych różnic. 3. Do czasu zakończenia negocjacji wspomnianych w  ust.  2 Strony usuną wszelkie przejawy nierównego traktowania prze­ woźników wspólnotowych i  czarnogórskich pod względem na­ kładania podatków i  pobierania opłat od ruchu lub posiadania samochodów ciężarowych, a także podatków lub opłat pobiera­ nych od operacji transportowych na terytorium Stron. Czarnogó­ ra zobowiązuje się do informowania Komisji Europejskiej, na jej wniosek, o wysokości stosowanych podatków, winiet i opłat, jak również metod ich obliczania. 4. Do chwili zawarcia porozumień, o których mowa w ust. 2 i  art.  12, wszelkie zmiany w  podatkach, winietach lub innych opłatach, proponowane po wejściu w  życie niniejszego układu, w tym zmiany dotyczące systemów ich pobierania mających za­ stosowanie do wspólnotowego ruchu tranzytowego przez Czar­ nogórę, muszą być poprzedzone konsultacjami.

Artykuł  14 Tonaż i  wymiary 1. Czarnogóra przyjmuje, że pojazdy drogowe spełniające normy wspólnotowe pod względem tonażu i  wymiarów mogą swobodnie i bez przeszkód poruszać się po drogach objętych ar­ t. 5. W terminie sześciu miesięcy od wejścia w życie niniejszego układu, na pojazdy drogowe, które nie spełniają obowiązujących w  Czarnogórze norm może zostać nałożona specjalna opłata o  charakterze niedyskyminacyjnym, proporcjonalna do szkód spowodowanych przez dodatkowy nacisk osi. 2. Czarnogóra postara się zharmonizować obowiązujące ure­ gulowania i normy dotyczące budowy dróg z obowiązującym we Wspólnocie prawodawstwem przed upływem piątego roku po wejściu w  życie niniejszego układu oraz podejmie wysiłki zmie­ rzające do dostosowania jakości istniejących dróg objętych art. 5 do wspomnianych nowych uregulowań i norm w zaproponowa­ nym terminie, stosownie do możliwości finansowych.

Artykuł  15 Środowisko 1. Mając na uwadze ochronę środowiska naturalnego Strony dołożą starań, aby wprowadzić normy dotyczące emisji gazów i  zanieczyszczeń pyłowych oraz poziomu hałasu dla pojazdów ciężarowych, zapewniające wysoki poziom ochrony środowiska naturalnego. 2. Aby zapewnić przejrzystość informacji w sektorze transpor­ towym oraz zachęcić do skoordynowanych badań, programowa­ nia i  produkcji, należy unikać w  tej dziedzinie norm krajowych wprowadzających wyjątki.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/333

Pojazdy, które spełniają normy ustanowione na mocy umów międzynarodowych, odnoszące się do ochrony środowiska, mogą się poruszać po terytorium Stron bez dalszych ograniczeń. 3. W zakresie wprowadzania nowych norm Strony współpra­ cują ze sobą w celu zrealizowania wspomnianych powyżej celów.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 188 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.