Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 189

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 189

Strona 189 z 203

Artykuł  18 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 1. Czarnogóra ujednolici z  prawodawstwem wspólnotowym swoje ustawodawstwo dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowe­ go, szczególnie w  odniesieniu do transportu towarów niebez­ piecznych, przed upływem drugiego roku od dnia wejścia w życie niniejszego układu. Czarnogóra jako strona umowy europejskiej dotyczącej 2. międzynarodowego przewozu towarów niebezpiecznych trans­ portem drogowym (ADR) oraz Wspólnota skoordynują w  naj­ większym możliwym stopniu swoje zasady dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych. Strony będą współpracować w  zakresie wdrożenia i  egze­ 3. kwowania przepisów regulujących bezpieczeństwo ruchu drogo­ wego, w  szczególności w  zakresie wydawania prawa jazdy i zmniejszenia liczby wypadków.


Artykuł 16 Aspekty socjalne 1. Czarnogóra ujednolici z  normami WE swoje ustawodaw­ stwo dotyczące szkolenia pracowników zatrudnianych przez przewoźników drogowych, w szczególności w zakresie przewo­ zu towarów niebezpiecznych. 2. Czarnogóra, jako strona umowy europejskiej o pracy załóg pojazdów międzynarodowego transportu drogowego (ERTA), oraz Wspólnota skoordynują w największym możliwym stopniu swoje przepisy w zakresie czasu pracy kierowców, przerw w cza­ sie jazdy i czasu przeznaczonego na odpoczynek dla kierowców i załóg, w odniesieniu do rozwoju prawodawstwa socjalnego w tej dziedzinie. 3. Strony będą współpracować ze sobą w zakresie wdrożenia i  egzekwowania przepisów socjalnych w  dziedzinie transportu drogowego. 4. Strony zapewniają równoważność swych przepisów regu­ lujących dopuszczenie do wykonywania zawodu przewoźnika transportu drogowego, mając na względzie ich wzajemne uznawanie.

UPROSZCZENIE FORMALNOŚCI

Artykuł  19 Uproszczenie formalności 1. Strony postanawiają uprościć przepływ towarów w  trans­ porcie kolejowym i drogowym, zarówno w ruchu dwustronnym, jak i tranzytowym. 2. Strony postanawiają rozpocząć negocjacje w celu zawarcia porozumienia w sprawie uproszczenia kontroli i formalności do­ tyczących przewozu towarów. 3. Strony postanawiają podjąć, w niezbędnym zakresie, wspól­ ne działania w  sprawie przyjęcia środków upraszczających oraz zachęcać do przyjmowania takich środków.

Artykuł  17 Postanowienia dotyczące ruchu drogowego 1. Strony będą wymieniały się doświadczeniami i  dążyły do zharmonizowania swych przepisów w  celu poprawy płynności ruchu w  okresach szczytu (weekendy, święta państwowe, sezon turystyczny). 2. Strony będą ogólnie wspierać wprowadzenie, rozwijanie i koordynację systemu informacji o ruchu drogowym. 3. Strony będą dążyć do zharmonizowania swych przepisów regulujących przewóz towarów szybko psujących się, żywych zwierząt i substancji niebezpiecznych. 4. Strony dołożą również wszelkich starań w celu zharmoni­ zowania pomocy technicznej dla kierowców, upowszechniania podstawowych informacji na temat ruchu drogowego i  innych kwestii przydatnych dla turystów, a  także zharmonizowania za­ sad działania służb ratowniczych, w  tym pogotowia ratunkowego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Artykuł  20 Rozszerzenie zakresu Jeżeli jedna ze Stron, w oparciu o swoje doświadczenia w stoso­ waniu niniejszego protokołu, dojdzie do wniosku, że inne środki niewchodzące w zakres zastosowania niniejszego protokołu leżą w  interesie skoordynowanej europejskiej polityki transportowej a w szczególności że mogą one pomóc w rozwiązaniu problemu ruchu tranzytowego, kieruje swoje sugestie w  tym względzie do drugiej Strony.

L 108/334

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 21 Wdrożenie 1. Współpraca między Stronami odbywa się w ramach specjal­ nego podkomitetu utworzonego zgodnie z  art.  123 niniejszego układu. 2. a) Do zadań podkomitetu należy w szczególności: sporządzanie planów współpracy w  dziedzinie transportu kolejowego i kombinowanego, badań w dziedzinie transpor­ tu i środowiska naturalnego;

b)

analizowanie stosowania postanowień niniejszego protoko­ łu i proponowanie Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia odpowiednich rozwiązań wszelkich pojawiających się problemów; przeprowadzenie, w  terminie dwóch lat od wejścia w  życie niniejszego układu, oceny sytuacji pod względem poprawy infrastruktury i skutków swobodnego tranzytu; koordynacja monitorowania, prognozowania i  innych prac statystycznych dotyczących transportu międzynarodowego, w szczególności ruchu tranzytowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 189 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.