Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 19

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 19

Strona 19 z 203

Po upływie czterech lat Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia 3. podejmie środki konieczne do stopniowego wdrażania postano­ wień ustępu 1. Uwzględniony zostanie postęp, jaki Strony osią­ gnęły w dostosowywaniu ustawodawstwa. Artykuł 60 1. Strony nie podejmują żadnych środków ani działań powo­ dujących, że warunki świadczenia usług przez obywateli lub przedsiębiorstwa Wspólnoty lub Czarnogóry, których siedziba mieści się na terytorium Strony innej niż Strona osoby, dla której usługi te są przeznaczone, są znacznie bardziej restrykcyjne w po­ równaniu z  sytuacją panującą w  przeddzień wejścia w  życie ni­ niejszego układu. 2. Jeżeli jedna Strona uważa, że w  wyniku wprowadzenia środków przez drugą Stronę od chwili wejścia w życie niniejsze­ go układu sytuacja pod względem świadczenia usług stała się znacznie bardziej restrykcyjna w porównaniu z sytuacją panują­ cą w  przeddzień wejścia w  życie niniejszego układu, Strona stwierdzająca ten fakt może zwrócić się do drugiej Strony o prze­ prowadzenie konsultacji. Artykuł  61 W odniesieniu do świadczenia usług transportowych pomiędzy Wspólnotą a Czarnogórą, stosuje się następujące postanowienia: 1. W odniesieniu do transportu lądowego protokół 4 określa zasady mające zastosowanie do stosunków pomiędzy Stro­ nami w celu zapewnienia, w szczególności, nieograniczone­ go tranzytu drogowego przez Czarnogórę oraz całą Wspólnotę, a  także skutecznego stosowania zasady niedy­ skryminacji i stopniowej harmonizacji czarnogórskiego usta­ wodawstwa w  zakresie transportu z  prawodawstwem wspólnotowym. W odniesieniu do międzynarodowego transportu morskiego Strony zobowiązują się stosować skutecznie zasadę nieogra­ niczonego dostępu do międzynarodowych rynków morskich 4. 3. i handlu, w oparciu o zasady handlowe oraz szanować zobo­ wiązania międzynarodowe i europejskie w dziedzinie ochro­ ny, bezpieczeństwa i norm ochrony środowiska. Strony potwierdzają swoją gotowość przestrzegania zasad swobodnej konkurencji jako istotnej cechy międzynarodo­ wego transportu morskiego. Przy stosowaniu zasad określonych w ustępie 2 Strony: a) nie wprowadzają w przyszłych umowach dwustronnych z państwami trzecimi klauzul o podziale ładunku; znoszą z  dniem wejścia w  życie niniejszego układu wszelkie środki jednostronne, przeszkody administracyj­ ne, techniczne i  inne, które mogłyby wywierać skutek ograniczający lub dyskryminacyjny w stosunku do swo­ bodnego świadczenia usług w międzynarodowym trans­ porcie morskim; każda ze Stron przyznaje między innymi statkom będą­ cym własnością obywateli lub przedsiębiorstw drugiej Strony traktowanie nie mniej korzystne, niż traktowa­ nie przyznawane własnym statkom w zakresie dostępu do portów otwartych dla handlu międzynarodowego, możliwości korzystania z infrastruktury i pomocniczych służb morskich w  tych portach, jak również związane z  należnościami i  opłatami, ułatwieniami celnymi oraz wyznaczaniem miejsc cumowania, a także infrastruktu­ rą przeznaczoną do załadunku i wyładunku.


b)

c)

W celu zapewnienia skoordynowanego rozwoju i stopniowej liberalizacji transportu między Stronami, dostosowanych do ich wzajemnych potrzeb handlowych, warunki wzajemnego dostępu do rynku w transporcie lotniczym zostaną określo­ ne w ECAA. Do chwili zawarcia ECAA Strony nie podejmują żadnych środków ani działań, które byłyby bardziej restrykcyjne lub dyskryminujące w  porównaniu z  sytuacją panującą przed wejściem w życie niniejszego układu. Czarnogóra dostosowuje swoje ustawodawstwo, w tym prze­ pisy administracyjne, techniczne i inne, do przepisów wspól­ notowych obowiązujących w  danej chwili w  dziedzinie transportu lotniczego, żeglugi śródlądowej i transportu mor­ skiego, o  ile służy to liberalizacji i  wzajemnemu dostępowi do rynków Stron oraz ułatwia przepływ pasażerów i towarów. W miarę wspólnych postępów w osiąganiu celów niniejsze­ go rozdziału, Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia zbada spo­ soby tworzenia warunków niezbędnych do poprawy swobody świadczenia usług w  zakresie transportu lotnicze­ go, lądowego i żeglugi śródlądowej.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 19 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.