Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 190

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 190

Strona 190 z 203

c)

d)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/335

WSPÓLNA DEKLARACJA 1. Wspólnota i Czarnogóra przyjmują do wiadomości, że poziomy emisji zanieczyszczeń gazowych i poziomy hałasu przy­ jęte we Wspólnocie do celów homologacji typu pojazdów ciężarowych, począwszy od dnia 9 listopada 2006 r. (1), są następujące (2): Wartości progowe w mierzone zgodnie z europejskim testem stacjonarnym (ESC) i europejskim testem obciążenia (ELR):


Masa tlenku węgla Masa węglowodorów Masa tlenków azotu

Masa pyłów

Zadymienie

(CO) g/kWh Wiersz B1 Euro IV 1,5

(HC) g/kWh 0,46

(NOx) g/kWh 3,5

(PT) g/kWh 0,02

m-1 0,5

Wartości progowe mierzone zgodnie z europejskim testem niestacjonarnym (ETC):

Masa węglowo­ dorów niemeta­ nowych

Masa tlenku węgla

Masa metanu

Masa tlenków azotu

Masa pyłów

(CO) g/kWh Wiersz B1

a

(NMHC) g/kWh 0,55

(CH4) (a) g/kWh 1,1

(NOx) g/kWh 3,5

(PT) (b) g/kWh 0,03

Euro IV

4,0

( ) Dla silników napędzanych wyłącznie gazem ziemnym. (b) Nie ma zastosowania do silników gazowych.

2. W przyszłości Wspólnota i  Czarnogóra dołożą starań w  celu zmniejszenia emisji spalin z  pojazdów silnikowych po­ przez wykorzystanie najnowszych osiągnięć w  dziedzinie technologii kontroli emisji z  pojazdów oraz lepszej jakości paliw silnikowych.

(1)  Dyrektywa 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Człon­ kowskich odnoszących się do działań, które należy podjąć przeciwko emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych przez silniki wyso­ koprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników o zapłonie iskrowym zasilanych gazem ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach (Dz.U. L 275 z 20.10.2005, s. 1). (2)  Jak przewidziano, te wartości progowe zostaną uaktualnione w odpowiednich dyrektywach i zgodnie z ich możliwymi przyszłymi prze­ glądami.

L 108/336

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

PROTOKÓŁ 5 w sprawie pomocy państwa dla przemysłu stalowego

1. 2. Strony uznają, że w  Czarnogórze istnieje potrzeba niezwłocznego rozwiązania trudności strukturalnych w  sektorze hutnictwa stali w taki sposób, aby zapewnić konkurencyjność tego przemysłu na rynku światowym. Zgodnie z zasadami określonymi w art. 73 ust. 1 ppkt (iii) niniejszego układu, oceny zgodności pomocy państwa dla przemysłu stalowego ze wspólnym rynkiem, jak określono w  załączniku I  wytycznych w  sprawie krajowej pomocy regionalnej na lata 2007–2013, dokonuje się na podstawie kryteriów wynikających z zastosowania do sektora hutnic­ twa stali art. 87 Traktatu WE, w tym prawodawstwa wtórnego. Na potrzeby stosowania postanowień art. 73 ust. 1 ppkt (iii) niniejszego układu w odniesieniu do przemysłu stalowe­ go Wspólnota zgadza się, aby w ciągu pięciu lat następujących po wejściu w życie niniejszego układu Czarnogóra mo­ gła wyjątkowo przyznawać pomoc państwa na cele restrukturyzacyjne dla firm produkujących stal i będących w trudnej sytuacji, pod warunkiem że: a) b) c) pomoc ta prowadzi do osiągnięcia długoterminowej rentowności przedsiębiorstw z  niej korzystających w  nor­ malnych warunkach rynkowych na koniec okresu restrukturyzacji oraz kwota i intensywność tej pomocy są ściśle ograniczone do tego, co jest bezwzględnie konieczne do przywrócenia takiej rentowności, a pomoc w stosownych przypadkach jest stopniowo zmniejszana, oraz Czarnogóra przedstawia programy restrukturyzacji, które są powiązane z procesem ogólnej racjonalizacji, w tym likwidowania nieefektywnych mocy produkcyjnych. Każde przedsiębiorstwo produkujące stal i korzystające z po­ mocy restrukturyzacyjnej zapewnia, jeżeli to możliwe, środki kompensacyjne równoważące skutki zakłócenia konkurencji powstałego w wyniku przyznania takiej pomocy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 190 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.