Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 192

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 192

Strona 192 z 203

2. Pomoc w  sprawach celnych, przewidziana w  niniejszym protokole, stosuje się do wszelkich organów administracyjnych Umawiających się Stron, które są właściwe pod względem stoso­ wania niniejszego protokołu. Nie narusza to zasad regulujących wzajemną pomoc w  sprawach karnych. Nie obejmuje również informacji uzyskiwanych w  ramach uprawnień wykonywanych na żądanie organu sądowego, z wyjątkiem przypadków, gdy or­ gan ten wydaje upoważnienie do ujawnienia takiej informacji. 3. Niniejszy protokół nie obejmuje pomocy w zakresie odzy­ skiwania ceł, podatków lub grzywien. Artykuł 3 Pomoc na wniosek 1. Na żądanie organu występującego z  wnioskiem organ, do którego kierowany jest wniosek, dostarcza wszelkich stosownych informacji umożliwiających właściwe stosowanie prawodawstwa celnego, włącznie z informacjami dotyczącymi ujawnionych lub planowanych działań, które stanowią lub mogłyby stanowić na­ ruszenie prawodawstwa celnego. b) 2. Na prośbę organu występującego z  wnioskiem organ, do którego kierowany jest wniosek, informuje go: a) czy towary wywiezione z terytorium jednej z Umawiających się Stron zostały właściwie przywiezione na terytorium dru­ giej Strony, określając, w  razie potrzeby, procedurę celną zastosowaną wobec tych towarów; czy towary przywiezione na terytorium jednej z  Umawiają­ cych się Stron zostały właściwie wywiezione z  terytorium drugiej Strony, określając, w razie potrzeby, procedurę celną zastosowaną wobec tych towarów.


b)

b)

c)

3. Na prośbę organu występującego z  wnioskiem, organ, do którego kierowany jest wniosek, podejmuje w ramach obowiązu­ jących go przepisów ustawowych i  wykonawczych środki nie­ zbędne do zapewnienia specjalnego nadzoru nad: a) osób fizycznych lub prawnych, wobec których istnieją uza­ sadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczą lub uczestniczyły w  działaniach naruszających prawodawstwo celne; miejscami, w  których są lub mogą być gromadzone zapasy towarów w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że towary te są lub mają być wykorzystywane do działań naruszających prawodawstwo celne; towarami, które są lub mogą być transportowane w taki spo­ sób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przypuszczać, że towary te są lub mają być wykorzystywane do działań naru­ szających prawodawstwo celne; środkami transportu, które są lub mogą być wykorzystywa­ ne w taki sposób, że istnieją uzasadnione podstawy, by przy­ puszczać, że są lub mają być wykorzystywane do działań naruszających prawodawstwo celne. Artykuł 4 Pomoc z  własnej inicjatywy Umawiające się Strony pomagają sobie wzajemnie, z własnej ini­ cjatywy i zgodnie ze stosowanymi przez nie przepisami ustawo­ wymi lub wykonawczymi, jeżeli uznają to za niezbędne w  celu prawidłowego stosowania prawodawstwa celnego, w  szczegól­ ności poprzez dostarczanie uzyskanych informacji odnoszących się do: a) działań, które są sprzeczne lub wydają się sprzeczne z  pra­ wodawstwem celnym i  które mogą zainteresować drugą Umawiającą się Stronę; nowych środków lub metod wykorzystywanych do prowa­ dzenia działań naruszających prawodawstwo celne, towarów, o  których wiadomo, że są przedmiotem działań naruszających prawodawstwo celne,

d) e)

b)

c)

d)

c)

L 108/338

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

d)

osób fizycznych lub prawnych, wobec których istnieją uza­ sadnione podstawy, by przypuszczać, że uczestniczą lub uczestniczyły w  działaniach naruszających prawodawstwo celne; środków transportu, wobec których istnieje uzasadnione po­ dejrzenie że były, są lub mogą być wykorzystane w  działa­ niach naruszających prawodawstwo celne. Artykuł 5 Dostarczanie dokumentów i powiadamianie

4.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 192 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.