Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 195

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 195

Strona 195 z 203

Artykuł  10 Wymiana informacji i poufność 1. Każda informacja przekazywana w  jakiejkolwiek postaci zgodnie z  niniejszym protokołem ma charakter poufny lub za­ strzeżony, w zależności od zasad mających zastosowanie w każ­ dej z  Umawiających się Stron. Jest ona objęta obowiązkiem zachowania tajemnicy urzędowej i  korzysta z  ochrony, jaką ob­ jęte są informacje takiego samego rodzaju na podstawie właści­ wych przepisów prawnych Umawiającej się Strony, która je otrzymała, oraz odpowiednich postanowień mających zastoso­ wanie do władz wspólnotowych. 2. Dane osobowe mogą być wymieniane tylko w  przypadku, gdy Umawiająca się Strona, która ma je otrzymać, podejmie się ochrony takich danych w  stopniu co najmniej odpowiadającym stopniowi ochrony w umawiającej się stronie, która ma je dostar­ czyć. W  tym celu Umawiające się Strony przekazują sobie wza­ jemnie informacje o  odnośnych zasadach, w  tym, jeżeli to konieczne, o przepisach obowiązujących w państwach członkow­ skich Wspólnoty. 3. Wykorzystanie informacji uzyskanych na mocy niniejsze­ go protokołu w  postępowaniu sądowym lub administracyjnym dotyczącym działań z naruszeniem prawodawstwa celnego uzna­ je się za służące realizacji postanowień niniejszego protokołu. Dlatego umawiające się strony mogą, w swoich aktach dowodo­ wych, sprawozdaniach i  zeznaniach, jak również w  postępowa­ niach i  sprawach sądowych, wykorzystać jako dowód uzyskane informacje i  zbadane przez siebie dokumenty, zgodnie z  posta­ nowieniami niniejszego protokołu. Właściwy organ, który dostar­ czył te informacje lub udostępnił dokumenty, jest zawiadamiany o wykorzystaniu ich w ten sposób.


L 108/340

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

b)

są uznawane za uzupełniające w stosunku do umów o wza­ jemnej pomocy, które zostały lub mogą zostać zawarte po­ między poszczególnymi państwami członkowskimi a Czarnogórą oraz nie mają wpływu na przepisy wspólnotowe regulujące prze­ kazywanie między właściwymi służbami Komisji Europej­ skiej i  organami celnymi państw członkowskich wszelkich informacji otrzymanych na podstawie niniejszego protoko­ łu, które mogłyby być przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

c)

Niezależnie od postanowień zawartych w  ust.  1, postano­ 2. wienia zawarte w  niniejszym protokole mają pierwszeństwo przed postanowieniami wszelkich dwustronnych umów o  wza­ jemnej pomocy, które zostały lub mogą zostać zawarte między poszczególnymi państwami członkowskimi i  Czarnogórą, o  ile postanowienia tych umów okażą się niezgodne z postanowienia­ mi niniejszego protokołu. 3. W sprawach związanych ze stosowaniem niniejszego pro­ tokołu umawiające się strony konsultują się wzajemnie w  celu rozstrzygnięcia sprawy w  ramach Komitetu Stabilizacji i  Stowa­ rzyszenia ustanowionego na mocy art. 119 niniejszego układu.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/341

PROTOKÓŁ 7 rozstrzyganie sporów

ROZDZIAŁ I ROZDZIAŁ II

Cel i zakres stosowania

Procedury dotyczące rozstrzygania sporów

Artykuł 1 Cel Celem niniejszego protokołu jest uniknięcie sporów między Stro­ nami i ich rozstrzyganie z myślą o osiągnięciu wzajemnie akcep­ towalnych rozwiązań.

S e k c j a  I Procedura arbitrażowa

Artykuł  3 Wszczęcie procedury arbitrażowej 1. W przypadku gdy Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu, Strona skarżąca może zgodnie z  warunkami określonymi w  ar­ t. 130 niniejszego układu skierować do Strony skarżonej oraz do Komitetu Stabilizacji i  Stowarzyszenia pisemny wniosek o  usta­ nowienie organu arbitrażowego. 2. Strona skarżąca podaje we wniosku przedmiot sporu oraz – jeżeli ma to zastosowanie – środek przyjęty przez drugą Stronę lub przypadek zaniechania działania, które jej zdaniem stanowią naruszenie postanowień, o których mowa w art. 2.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 195 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.