Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 196

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 196

Strona 196 z 203

Artykuł  2 Zakres Postanowienia niniejszego protokołu stosuje się w odniesieniu do wszelkich różnic w interpretacji i stosowaniu wymienionych ni­ żej przepisów, między innymi w sytuacji, gdy jedna Strona uwa­ ża, że środek przyjęty przez drugą Stronę lub zaniechanie działania przez drugą Stronę stanowi naruszenie zobowiązań wy­ nikających z tych postanowień: a) Tytuł IV (Swobodny przepływ towarów), z wyjątkiem art. 33, 40 oraz 41 ust.  1, 4 i  5 (w zakresie, w  jakim dotyczą one środków przyjętych na mocy art. 41 ust. 1) i art. 47;


Artykuł  4 Skład organu arbitrażowego 1. W skład organu arbitrażowego wchodzi trzech arbitrów.

b)

Tytuł V (Przepływ pracowników, prawo przedsiębiorczości, świadczenie usług, kapitał): — Rozdział II (Prawo przedsiębiorczości) (art. 52–56 i 58) — Rozdział III „Świadczenie usług” (art. 59, 60 i 61 ust. 2 i 3) — Rozdział IV „Płatności bieżące i przepływ kapitału” (ar­ t. 62 i art. 63, z wyjątkiem ust. 4 akapit pierwszy zdanie drugie) — Rozdział V „Postanowienia ogólne” (art. 65–71);

2. W ciągu 10 dni od daty złożenia do Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia wniosku o ustanowienie organu arbitrażowego, Strony konsultują się w celu osiągnięcia porozumienia co do skła­ du organu arbitrażowego. 3. W przypadku gdy Strony nie są w  stanie porozumieć się w  tej kwestii w  czasie wyznaczonym w  ust.  2, jedna ze Stron może zwrócić się do przewodniczącego Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia o to, by ten samodzielnie lub za pośrednictwem osoby przez siebie delegowanej wyznaczył wszystkich trzech członków w drodze losowania spośród listy kandydatów ustano­ wionej na mocy art.  15 – jednego spośród osób zaproponowa­ nych przez Stronę skarżącą, jednego spośród osób zaproponowanych przez Stronę skarżoną i  jednego spośród ar­ bitrów wytypowanych przez Strony na stanowisko przewodniczącego. W przypadku gdy Strony porozumieją się co do jednego lub większej liczby członków organu arbitrażowego, pozostałych członków wyznacza się według tej samej procedury. 4. Przewodniczący Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia lub osoba przez niego delegowana dokonują wyboru arbitrów w obecności przedstawiciela każdej ze Stron.

c)

Tytuł  VI (Zbliżanie prawa, egzekwowanie prawa i  reguły konkurencji); — Art.  75 ust.  2 (Własność intelektualna, przemysłowa i handlowa) i art. 76 ust. 1, 2 (akapit pierwszy) i 3–6 (Za­ mówienia publiczne)

L 108/342

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

5. Datą ustanowienia organu arbitrażowego jest dzień, w którym przewodniczący organu zostaje poinformowany o wy­ znaczeniu wszystkich trzech arbitrów za porozumieniem stron lub – jeżeli ma to zastosowanie – dzień, w którym dokonano ich wyboru zgodnie z ust. 3.

4. Strona skarżąca może wycofać skargę poprzez pisemne za­ wiadomienie przewodniczącego organu arbitrażowego, strony skarżonej oraz Komitetu Stabilizacji i  Stowarzyszenia w  dowol­ nym czasie przed powiadomieniem Stron oraz Komitetu Stabili­ zacji i  Stowarzyszenia o  podjętej decyzji. Wycofanie skargi nie umniejsza prawa Strony skarżącej do wniesienia w późniejszym czasie nowej skargi dotyczącej tego samego środka.

6. Jeżeli jedna ze Stron uzna, że arbiter nie spełnia wymogów kodeksu postępowania, o  którym mowa w  art.  18, Strony kon­ sultują się i za obopólnym porozumieniem zastępują takiego ar­ bitra innym; wyboru nowego arbitra dokonuje się zgodnie z  ust.  7. Jeżeli Strony nie dojdą do porozumienia w  kwestii po­ trzeby wymiany arbitra, sprawę przekazuje się przewodniczące­ mu organu arbitrażowego, którego decyzja będzie ostateczna.

Na wniosek obu Stron organ arbitrażowy może w  każdej 5. chwili zawiesić pracę na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy. Z  chwilą przekroczenia okresu dwunastomiesięcznego organ arbitrażowy zostaje rozwiązany, co nie umniejsza prawa Strony skarżącej do złożenia w  późniejszym czasie wniosku o  powoła­ nie organu arbitrażowego w sprawie tego samego środka.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 196 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.