Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 199

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 199

Strona 199 z 203

Posiedzenia organu arbitrażowego mają charakter otwarty zgod­ nie z  warunkami określonymi w  regulaminie wewnętrznym, o  którym mowa w  art.  18, chyba że organ arbitrażowy zadecy­ duje inaczej z inicjatywy własnej lub na wniosek Stron.

L 108/344

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 12 Informacje i porady techniczne Na wniosek jednej ze Stron lub z inicjatywy własnej organ arbi­ trażowy może w związku z prowadzonym przez siebie postępo­ waniem wyjaśniającym starać się o  uzyskanie informacji z  dowolnego źródła, które uzna za stosowne. Ma także prawo w  razie potrzeby zwrócić się o  opinię do specjalistów. Wszelkie uzyskane w ten sposób informacje należy ujawnić obu Stronom, dając im możliwość zgłoszenia swoich uwag. Zainteresowane strony mają prawo do przekazywania organowi arbitrażowemu spostrzeżeń amicus curiae zgodnie z warunkami określonymi w re­ gulaminie wewnętrznym, o którym mowa w art. 18. Artykuł 13 Zasady wykładni Organy arbitrażowe stosują i  interpretują postanowienia niniej­ szego układu zgodnie z  zasadami wykładni międzynarodowego prawa publicznego, w tym Konwencji wiedeńskiej o prawie trak­ tatów. Nie powinny one podawać wykładni przepisów wspólno­ towego dorobku prawnego. Fakt, że dane postanowienie jest w  swojej istocie identyczne z  postanowieniem Traktatu ustana­ wiającego Wspólnoty Europejskie nie przesądza o jego wykładni. Artykuł 14 Decyzje i  orzeczenia organu arbitrażowego 1. Wszystkie decyzje organu arbitrażowego, w  tym decyzję o przyjęciu orzeczenia, przyjmuje się większością głosów. 2. Wszystkie orzeczenia organu arbitrażowego mają dla Stron moc wiążącą. Orzeczenia przekazuje się Stronom oraz Komite­ towi Stabilizacji i Stowarzyszenia, który podaje je do wiadomości publicznej, chyba że postanawia inaczej za wspólnym porozumieniem.


ROZDZIAŁ III

Artykuł  16 Odniesienie do zobowiązań WTO Po ostatecznym przystąpieniu Czarnogóry do Światowej Organi­ zacji Handlu (WTO), stosuje się następujące postanowienia: a) Organy arbitrażowe ustanowione na mocy niniejszego pro­ tokołu nie orzekają w sporach dotyczących praw i obowiąz­ ków Stron wynikających z  porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu; Przysługujące każdej ze Stron prawo odwołania się do zawar­ tych w niniejszym protokole postanowień dotyczących roz­ strzygania sporów nie ma wpływu na żadne czynności wynikające z  mocy porozumienia WTO, w  tym czynności związane z  rozstrzyganiem sporów. Jeżeli jednak jedna ze Stron w odniesieniu do konkretnego środka wszczęła postę­ powanie o rozstrzygnięcie sporu – czy to na mocy art. 3 us­ t.  1 niniejszego protokołu, czy to na mocy porozumienia WTO – do czasu zakończenia tego postępowania nie może ona wszcząć postępowania w sprawie rozstrzygnięcia sporu w odniesieniu do tego samego środka z tytułu drugiej z wy­ mienionych podstaw prawnych. Na potrzeby niniejszego ustępu postępowanie w  sprawie rozstrzygnięcia sporu na mocy porozumienia WTO uznaje się za rozpoczęte z chwilą wniesienia przez jedną ze Stron wniosku o ustanowienie or­ ganu arbitrażowego na mocy art. 6 uzgodnień w sprawie za­ sad i procedur regulujących rozstrzyganie sporów w ramach porozumienia WTO; Żadne z  postanowień niniejszego protokołu nie wyklucza możliwości wprowadzenia zawieszenia zobowiązań przez jedną ze Stron, jeżeli zezwala na to organ ds. rozstrzygania sporów WTO. Artykuł  17 Terminy 1. Wszystkie terminy określone w niniejszym protokole liczy się w dniach kalendarzowych od dnia następującego po wykona­ niu czynności lub wystąpieniu faktu, do którego się odnoszą. 2. Każdy termin, o  którym mowa w  niniejszym protokole, można przedłużyć za obopólnym porozumieniem stron. Każdy termin, o  którym mowa w  niniejszym protokole, 3.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 199 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.