Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 20

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 20

Strona 20 z 203

5.

6.

7.

2.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

ROZDZIAŁ IV

L 108/19

Płatności bieżące i  przepływ kapitału Artykuł 62 Strony zobowiązują się zezwolić na dokonywanie, w  walucie w pełni wymienialnej zgodnie z postanowieniami art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego, wszelkich płatności i transferów na rachunku bieżącym w ramach bilansu płatnicze­ go między Wspólnotą a Czarnogórą. Artykuł  63 1. W odniesieniu do transakcji na rachunku kapitałowym i fi­ nansowym bilansu płatniczego, od daty wejścia w życie niniejsze­ go układu zapewniony jest swobodny przepływ kapitału związany z  bezpośrednimi inwestycjami dokonywanymi w przedsiębiorstwach utworzonych zgodnie z ustawodawstwem państwa przyjmującego oraz inwestycjami dokonywanymi zgod­ nie z postanowieniami rozdziału II tytułu V, jak również likwida­ cją lub przeniesieniem tych inwestycji oraz wszelkiego wynikającego z nich zysku. W odniesieniu do transakcji na rachunkach kapitałowych 2. i finansowych bilansu płatniczego, od momentu wejścia w życie niniejszego układu zapewniony jest swobodny przepływ kapitału w  odniesieniu do kredytów związanych z  transakcjami handlo­ wymi lub świadczeniem usług, w  których uczestniczy rezydent jednej ze Stron oraz do pożyczek pieniężnych i  kredytów, któ­ rych okres wymagalności jest dłuższy niż rok. Od chwili wejścia w  życie niniejszego układu Czarnogóra 3. traktuje obywateli UE nabywających nieruchomości na jej teryto­ rium tak samo jak własnych obywateli. 4. Od chwili wejścia w  życie niniejszego układu Wspólnota i  Czarnogóra zapewniają również swobodny przepływ kapitału związanego z inwestycjami portfelowymi oraz pożyczkami finan­ sowymi i kredytami, których okres wymagalności jest krótszy niż rok. 5. Bez uszczerbku dla postanowień ustępu 1, Strony nie wpro­ wadzają żadnych nowych ograniczeń dotyczących przepływu ka­ pitału i  płatności bieżących, dokonywanych między mieszkańcami Wspólnoty lub Czarnogóry, ani nie czynią istnie­ jących ustaleń bardziej restrykcyjnymi. 6. Bez uszczerbku dla postanowień artykułu 62 i  niniejszego artykułu, w przypadku gdy w szczególnych okolicznościach prze­ pływ kapitału między Wspólnotą a  Czarnogórą powoduje lub może spowodować poważne trudności w  funkcjonowaniu poli­ tyki kursowej lub polityki pieniężnej Wspólnoty lub Czarnogóry, odpowiednio Wspólnota i Czarnogóra mogą przedsięwziąć środ­ ki ochronne w odniesieniu do przepływu kapitału między Wspól­ notą a  Czarnogórą na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, jeżeli środki takie są absolutnie niezbędne. 7. Żadne z powyższych postanowień nie oznacza ograniczeń w  prawach podmiotów gospodarczych Stron do korzystania z  jakiegokolwiek korzystniejszego traktowania, które może być przewidziane w  obowiązujących dwustronnych lub wielostron­ nych porozumieniach obejmujących Strony niniejszego układu. Strony prowadzą wzajemne konsultacje mające na celu 8. ułatwienie przepływu kapitału pomiędzy Wspólnotą a Czarnogó­ rą w dążeniu do wspierania realizacji celów niniejszego układu. Artykuł  64 1. W ciągu pierwszego roku po wejściu w  życie niniejszego układu Wspólnota i  Czarnogóra podejmują środki pozwalające na stworzenie warunków niezbędnych do dalszego stopniowego wprowadzania wspólnotowych przepisów dotyczących swobod­ nego przepływu kapitału. Przed upływem dwóch lat od dnia wejścia w  życie niniej­ 2. szego układu Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia określa zasady pełnego zastosowania w Czarnogórze wspólnotowych przepisów dotyczących przepływu kapitału.


ROZDZIAŁ V

Postanowienia ogólne

Artykuł 65 1. Postanowienia niniejszego tytułu są stosowane z zastrzeże­ niem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publiczne­ go, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego. 2. Nie znajdują one zastosowania wobec działalności, która na terytorium którejkolwiek ze Stron związana jest, choćby spora­ dycznie, z wykonywaniem władzy publicznej. Artykuł 66 Do celów niniejszego tytułu, żadne z  postanowień niniejszego układu nie stanowi przeszkody dla stosowania przez Strony ich

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 20 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.