Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 203

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 203

Strona 203 z 203

DEKLARACJA WSPÓLNOTY

WSPÓLNA DEKLARACJA W  SPRAWIE ART. 75

Strony zgadzają się, że do celów niniejszego układu określenie własność intelektualna, przemysłowa i hand­ lowa obejmuje w szczególności prawa autorskie, w tym prawa autorskie programów komputerowych, a także prawa pokrewne, prawa odnoszące się do baz danych, patentów, w  tym dodatkowych świadectw ochron­ nych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych i usługowych, topografii obwodów scalonych, oznaczeń geograficznych, w tym nazw pochodzenia, oraz praw do ochrony odmian roślin. Ochrona praw własności handlowej obejmuje w szczególności ochronę przeciwko nieuczciwej konkurencji, o której mowa w art. 10a Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej, i ochronę informacji nie­ jawnych, o  której mowa w  art.  39 Porozumienia w  sprawie handlowych aspektów praw własności intelek­ tualnej (porozumienia TRIPS). Strony zgadzają się ponadto, że ochrona na poziomie, o  którym mowa w  art.  75 ust.  3 niniejszego układu, obejmuje dostęp do środków i procedur przewidzianych w dyrektywie 2004/48/WE Parlamentu Europejskie­ go i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej (1).


DEKLARACJA WSPÓLNOTY I  JEJ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH

Zważywszy, że Wspólnota przyznaje nadzwyczajne środki handlowe krajom uczestniczącym w procesie sta­ bilizacji i  stowarzyszenia UE lub związanym z  tym procesem, w  tym Czarnogórze, na podstawie rozporzą­ dzenia (WE) nr 2007/2000, Wspólnota i jej państwa członkowskie oświadczają, że: w stosowaniu art. 35 niniejszego układu, oprócz umownych koncesji handlowych przyznanych przez Wspól­ notę w niniejszym układzie, zastosowanie mają te spośród jednostronnych autonomicznych środków hand­ lowych, które są bardziej korzystne, o  ile stosuje się rozporządzenie Rady (WE) nr  2007/2000 z  dnia 18 września 2000 r. wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej (2), w szczególności, w odniesieniu do produktów wspomnianych w dziale 7 i 8 nomenklatury scalonej, dla których wspólna taryfa celna przewiduje stosowanie ceł ad valorem oraz ceł specyficznych, obniżkę w drodze odstępstwa od stosow­ nych postanowień art. 26 ust. 1 stosuje się również w odniesieniu do ceł specyficznych.

(1)  Dz.U. L 157 z 30.4.2004, s. 45. Sprostowanie opublikowane w Dz.U. L 195 z 2.6.2004, s. 16. (2)  Dz.U.  L  240 z  23.9.2000, s.  1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr  530/2007 (Dz.U. L 125 z 15.5.2007, s. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 203 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.