Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 21

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 21

Strona 21 z 203

przepisów ustawowych i  wykonawczych dotyczących wjazdu i  pobytu, zatrudnienia, warunków pracy, osiedlania się osób fi­ zycznych oraz świadczenia usług, szczególnie w  zakresie przy­ znawania, przedłużenia lub odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt, pod warunkiem że działania te nie wpływają w  sposób unieważniający lub szkodliwy na korzyści, które przysługują Stro­ nom zgodnie ze szczególnymi postanowieniami niniejszego ukła­ du. Postanowienie to nie narusza stosowania artykułu 65. Artykuł  67 Przedsiębiorstwa będące pod wspólną kontrolą i będące wspólną własnością przedsiębiorstw lub obywateli Czarnogóry i przedsię­ biorstw lub obywateli Wspólnoty są również objęte postanowie­ niami niniejszego tytułu.


L 108/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 68 1. Klauzula największego uprzywilejowania, przyznana zgod­ nie z  postanowieniami niniejszego tytułu, nie ma zastosowania do ulg podatkowych, których Strony udzielają lub udzielą w przy­ szłości na podstawie umów w sprawie unikania podwójnego opo­ datkowania lub innych ustaleń podatkowych. 2. Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie będzie interpre­ towane w  sposób, który by przeszkodził przyjęciu lub stosowa­ niu przez Strony środka mającego zapobiegać uchylaniu się od płacenia podatków, zgodnie z  postanowieniami podatkowymi umów w  sprawie unikania podwójnego opodatkowania lub in­ nych ustaleń podatkowych lub krajowego ustawodawstwa podatkowego. 3. Żadne z postanowień niniejszego tytułu nie będzie interpre­ towane w  sposób, który by przeszkodził państwom członkow­ skim lub Czarnogórze w  stosowaniu odpowiednich przepisów ich ustawodawstwa podatkowego dotyczącego podatników, któ­ rzy nie są w  identycznej sytuacji ze względu na miejsce zamieszkania. Artykuł 69 1. W każdym przypadku gdy będzie to możliwe Strony podej­ mują wysiłki w celu uniknięcia nakładania środków ograniczają­ cych, w  tym środków dotyczących przywozu, do celów związanych z  bilansem płatniczym. Strona przyjmująca takie środki możliwie najszybciej przedstawia drugiej Stronie harmo­ nogram ich znoszenia.

2. W przypadku gdy jedno lub kilka państw członkowskich lub Czarnogóra napotka poważne trudności w  zrównoważeniu bilansu płatniczego lub gdy zaistnieje ryzyko wystąpienia takich trudności, Wspólnota lub Czarnogóra mogą zgodnie z warunka­ mi określonymi w Porozumieniu WTO przyjąć środki ogranicza­ jące, w szczególności środki dotyczące przywozu, których zakres nie może wykraczać poza to, co jest niezbędne dla naprawy sy­ tuacji bilansu płatniczego. Wspólnota i Czarnogóra niezwłocznie informują o tym drugą Stronę. 3. Żaden środek ograniczający nie ma zastosowania do trans­ ferów związanych z  inwestowaniem, w  szczególności z  przeno­ szeniem za granicę kwot zainwestowanych lub reinwestowanych, ani też do jakiegokolwiek przychodu, który z nich pochodzi.

Artykuł  70 Postanowienia niniejszego tytułu są stopniowo dostosowywane, zwłaszcza do wymogów wynikających z art. V GATS.

Artykuł  71 Postanowienia niniejszego układu pozostają bez uszczerbku dla stosowania przez każdą ze Stron wszelkich środków niezbędnych do zapobieżenia ominięcia jej środków dotyczących dostępu pań­ stw trzecich do jej rynku w oparciu o postanowienia niniejszego układu.

TYTUŁ  VI ZBLIŻANIE USTAWODAWSTWA, EGZEKWOWANIE PRAWA I  REGUŁY KONKURENCJI

Artykuł 72 1. Strony uznają znaczenie dostosowania obowiązującego ustawodawstwa Czarnogóry do prawodawstwa Wspólnoty oraz jego skutecznego wdrażania. Czarnogóra podejmuje wysiłki w ce­ lu zapewnienia stopniowego dostosowywania obowiązujących przepisów prawnych i  przyszłego ustawodawstwa do dorobku prawnego Wspólnoty. Czarnogóra zapewnia odpowiednie wdra­ żanie i  egzekwowanie obowiązujących przepisów prawnych i przyszłego ustawodawstwa.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 21 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.