Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 23

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 23

Strona 23 z 203

  3 lit.  a) Traktatu WE. W ciągu czterech lat do wejścia w  życie niniejszego układu Czarnogóra przedstawia Komisji Europejskiej dane o swoim PKB na mieszkańca, ujednolicone na poziomie NUTS II. Na­ stępnie organ, o którym mowa w ustępie 4, oraz Komisja Eu­ ropejska dokonują wspólnie oceny kwalifikowania się regionów Czarnogóry do pomocy, jak również związanej z  tym maksymalnej intensywności pomocy w  celu sporzą­ dzenia regionalnej mapy pomocy na podstawie stosownych wytycznych Wspólnoty.


9. W odniesieniu do produktów określonych w tytule IV roz­ dział II: a) b) ustęp 1 punkt (iii) nie stosuje się, jakiekolwiek praktyki niezgodne z ustępem 1 punkt (i) oce­ nia się zgodnie z kryteriami ustalonymi przez Wspólnotę na podstawie art. 36 i 37 Traktatu WE i szczególnych dokumen­ tów wspólnotowych przyjętych na tej podstawie.

10. Jeżeli jedna ze Stron uważa, że dana praktyka jest niezgod­ na z  ustępem 1, może podjąć właściwe środki po konsultacjach w ramach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia lub po upływie trzy­ dziestu dni roboczych od daty złożenia wniosku o przeprowadze­ nie takich konsultacji. Żadne z postanowień niniejszego artykułu nie narusza ani nie wpływa w jakikolwiek sposób na wprowadze­ nie przez Wspólnotę lub Czarnogórę środków antydumpingo­ wych lub wyrównawczych zgodnie z  GATT 1994, Porozumieniem WTO w  sprawie subsydiów i  środków wyrów­ nawczych czy odpowiednim powiązanym ustawodawstwem wewnętrznym. Artykuł  74 Przedsiębiorstwa publiczne Przed końcem trzeciego roku od wejścia w życie niniejszego ukła­ du Czarnogóra zastosuje w  odniesieniu do przedsiębiorstw pu­ blicznych oraz do przedsiębiorstw, którym przyznano specjalne lub wyłączne uprawnienia, zasady określone w  Traktacie WE, w szczególności w jego art. 86. Szczególne uprawnienia przedsiębiorstw publicznych podczas okresu przejściowego nie przewidują możliwości nałożenia ogra­ niczeń ilościowych lub środków o  skutku równoważnym na przywóz towarów ze Wspólnoty do Czarnogóry. Artykuł  75 Własność intelektualna, przemysłowa i  handlowa 1. Zgodnie z  postanowieniami niniejszego artykułu oraz za­ łącznika VII, Strony potwierdzają znaczenie, jakie przywiązują do zapewnienia wystarczającej i  skutecznej ochrony oraz stosowa­ nia praw własności intelektualnej, przemysłowej i handlowej. 2. Pod względem uznawania i ochrony własności intelektual­ nej, przemysłowej i  handlowej od chwili wejścia w  życie niniej­ szego układu Strony traktują przedsiębiorstwa i obywateli drugiej ze Stron w sposób nie mniej korzystny niż traktują państwa trze­ cie zgodnie z postanowieniami dwustronnymi. Najpóźniej pięć lat od wejścia w  życie niniejszego układu 3. Czarnogóra przyjmuje środki niezbędne do zagwarantowania ochrony praw własności intelektualnej, przemysłowej i  handlo­ wej na poziomie porównywalnym do poziomu osiągniętego we Wspólnocie, w tym środki skutecznego przestrzegania tych praw. 4. Czarnogóra zobowiązuje się przystąpić we wspomnianym wyżej okresie do wielostronnych konwencji w zakresie praw wła­ sności intelektualnej, przemysłowej i  handlowej określonych w załączniku VII. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o zobowiązaniu Czarnogóry do przystąpienia do określo­ nych konwencji wielostronnych w tej dziedzinie.

b)

8. W protokole 5 określone zostały odpowiednie przepisy do­ tyczące pomocy państwa w  przemyśle stalowym. W  protokole tym zawarte są przepisy mające zastosowanie w przypadku udzie­ lenia pomocy na restrukturyzację w przemyśle stalowym. Podkre­ ślają one wyjątkowy charakter takiej pomocy oraz fakt, że pomoc taka jest ograniczona czasowo oraz powiązana ze zmniejszeniem zdolności produkcyjnych w ramach programów wykonalności.

L 108/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 23 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.