Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 25

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 25

Strona 25 z 203

a)

politykę aktywnej ochrony konsumenta, zgodnie z prawem wspólnotowym, w tym podniesienie poziomu wiedzy i two­ rzenie niezależnych organizacji; harmonizację ustawodawstwa dotyczącego ochrony konsu­ mentów w  Czarnogórze z  obowiązującym w  tym zakresie prawodawstwem wspólnotowym;

b)

W odniesieniu do prawa przedsiębiorczości, prowadzenia 6. działalności, świadczenia usług między Wspólnotą a Czarnogórą, jak również do zatrudnienia i  przepływu siły roboczej związa­ nych z realizacją zamówień publicznych stosuje się postanowie­ nia artykułów 49–64.


(1)  Europejski Komitet Normalizacyjny, Europejski Komitet Normaliza­ cyjny Elektrotechniki, Europejski Instytut Norm Telekomunikacyj­ nych, Stowarzyszenie Europejskie, Europejska Współpraca w Dziedzinie Metrologii Prawnej, Europejska Współpraca w Dziedzi­ nie Wzorców Jednostek Miar.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/23

c)

skuteczną ochronę prawną dla konsumentów w celu popra­ wy jakości towarów konsumpcyjnych oraz utrzymania od­ powiednich norm bezpieczeństwa; monitorowanie zasad przez właściwe organy oraz zapewnie­ nie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w  przypadku sporów; wymiana informacji o produktach niebezpiecznych.

Artykuł  79 Warunki pracy i  równość szans

d)

e)

Czarnogóra stopniowo harmonizuje z  prawodawstwem wspól­ notowym swoje ustawodawstwo dotyczące warunków pracy, w  szczególności w  zakresie zdrowia i  bezpieczeństwa w  pracy oraz równości szans.

TYTUŁ  VII SPRAWIEDLIWOŚĆ, WOLNOŚĆ I  BEZPIECZEŃSTWO

Artykuł 80 Wzmocnienie instytucji i państwo prawa Przy współpracy w  zakresie sprawiedliwości, wolności i  bezpie­ czeństwa Strony zwracają szczególną uwagę na konsolidację za­ sad praworządności oraz ogólne wzmocnienie instytucji na wszystkich szczeblach administracji, a  w szczególności na wzmocnienie egzekwowania prawa i  wymiaru sprawiedliwości. Współpraca ma na celu w szczególności wzmocnienie niezawis­ łości sądownictwa i zwiększenie wydajności, poprawę funkcjono­ wania policji i  innych organów egzekwujących prawo, zapewnienie odpowiedniego przeszkolenia oraz zwalczanie ko­ rupcji i przestępczości zorganizowanej. Artykuł 81 Ochrona danych osobowych Z chwilą wejścia w życie niniejszego układu Czarnogóra harmo­ nizuje ustawodawstwo dotyczące ochrony danych osobowych z prawem wspólnotowym oraz innym prawodawstwem europej­ skim i  międzynarodowym dotyczącym ochrony prywatności. Czarnogóra ustanawia jeden lub kilka niezależnych organów nad­ zoru z  wystarczającymi zasobami finansowymi i  ludzkimi, aby skutecznie monitorować i gwarantować egzekwowanie krajowe­ go ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych. Strony współpracują na rzecz osiągnięcia tego celu. Artykuł 82 Wizy, zarządzanie granicami, azyl i migracja Strony współpracują w dziedzinach takich jak wizy, kontrola gra­ nic, azyl i migracja oraz ustanawiają ramy do współpracy w tych dziedzinach również na poziomie regionalnym, uwzględniając i  w  pełni korzystając z  innych inicjatyw istniejących odpowied­ nio w tym obszarze. Współpraca w zakresie powyższych kwestii opiera się na wzajem­ nych konsultacjach i  bliskiej współpracy między Stronami i  po­ winna obejmować pomoc techniczną i administracyjną przy: a) b) c) wymianie informacji w zakresie ustawodawstwa i praktyk; opracowaniu ustawodawstwa; zwiększaniu wydajności instytucji;

d) e)

szkoleniu personelu; bezpieczeństwie dokumentów podróży i  wykrywaniu sfał­ szowanych dokumentów; zarządzaniu granicami.

f)

Współpraca koncentruje się w szczególności: a) w kwestii azylu – na wdrożeniu krajowego ustawodawstwa w  celu spełnienia norm Konwencji dotyczącej statusu uchodźców sporządzonej dnia 28  lipca 1951  r.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 25 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.