Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 27

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 27

Strona 27 z 203

W kwestii fałszowania pieniędzy, Czarnogóra współpracuje ści­ śle ze Wspólnotą przy zwalczaniu fałszowania banknotów i mo­ net oraz wykrywaniu i  karaniu wszelkich przypadków fałszowania banknotów i monet, które mogą pojawić się na jej te­ rytorium. W  zakresie prewencji Czarnogóra powinna mieć na celu wdrożenie środków, które będą równoważne do środków określonych w  odpowiednim prawodawstwie Wspólnoty, oraz przystąpienie do wszystkich konwencji międzynarodowych w tej dziedzinie prawa. Czarnogóra może skorzystać ze wsparcia Wspólnoty przeznaczonego na wymianę, pomoc i  szkolenia w  zakresie ochrony przed fałszowaniem pieniędzy. Promuje się współpracę regionalną i  przestrzeganie uznanych norm międzynarodowych. Artykuł  87 Zwalczanie terroryzmu Strony zgadzają się na współpracę w  celu zapobiegania atakom terrorystycznym i ich finansowaniu oraz zwalczaniu tych ataków i ich finansowania, zgodnie z międzynarodowymi konwencjami, których są stronami oraz zgodnie ze swoimi przepisami ustawo­ wymi i wykonawczymi: a) w ramach pełnego wdrożenia rezolucji 1373 (2001) Rady Bezpieczeństwa Organizacji NArodów Zjednoczonych oraz innych stosownych rezolucji ONZ, konwencji międzynaro­ dowych i instrumentów; poprzez wymianę informacji na temat grup terrorystycznych oraz ich sieci wsparcia zgodnie z  prawem międzynarodo­ wym i krajowym; poprzez wymianę doświadczeń w zakresie środków i metod zwalczania terroryzmu, jeżeli chodzi o  sprawy techniczne i  szkolenia, oraz poprzez wymianę doświadczeń w  dziedzi­ nie zapobiegania terroryzmowi.


b)

c)

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TYTUŁ  VIII ZASADY WSPÓŁPRACY

L 108/25

Artykuł 88 1. Wspólnota i Czarnogóra ustanawiają ścisłą współpracę ma­ jącą na celu przyczynianie się do rozwoju i  potencjału wzrostu Czarnogóry. Współpraca taka wzmacnia istniejące powiązania gospodarcze w  jak najszerszym zakresie, z  korzyścią dla obu Stron. 2. Polityki i  inne środki są planowane w  taki sposób, aby umożliwić osiągnięcie zrównoważonego rozwoju gospodarcze­ go i  społecznego Czarnogóry. Polityki te powinny zagwaranto­ wać od początku pełne uwzględnianie kwestii ochrony środowiska i powinny być powiązane z wymogami harmonijne­ go rozwoju społecznego. 3. Polityki współpracy zostają włączone do regionalnych ram współpracy. Szczególna uwaga zostanie poświęcona środkom wspomagającym współpracę pomiędzy Czarnogórą a  sąsiadują­ cymi z  nią państwami, w  tym państwami członkowskimi, przy­ czyniając się w  ten sposób do stabilizacji regionalnej. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa priorytety pomiędzy obsza­ rami współpracy oraz w  ramach nich, zgodnie z  partnerstwem europejskim. Artykuł 89 Polityka handlowa i gospodarcza Wspólnota i Czarnogóra ułatwiają proces reform gospodarczych poprzez współpracę mającą na celu lepsze zrozumienie podstaw zasad rządzących ich systemami gospodarczymi i sformułowanie oraz wdrożenie polityki gospodarczej w  gospodarkach rynkowych. W tym celu Wspólnota i Czarnogóra współpracują w zakresie: a) wymiany danych dotyczących wyników i  prognoz makro­ ekonomicznych oraz strategii rozwoju; wspólnej analizy kwestii ekonomicznych będących przed­ miotem wspólnego zainteresowania, w tym określania poli­ tyki gospodarczej oraz instrumentów jej wdrażania; oraz promowania szerszej współpracy w celu przyspieszenia na­ pływu know-how i  zwiększenia dostępu do nowych technologii.

Współpraca w  tej dziedzinie obejmuje również wymianę infor­ macji dotyczących zasad i funkcjonowania Europejskiej Unii Go­ spodarczej i Walutowej.

Artykuł  90 Współpraca w  dziedzinie statystyki Współpraca między Stronami koncentruje się przede wszystkim na obszarach priorytetowych związanych z  wspólnotowym do­ robkiem prawnym w  dziedzinie statystyki, łącznie z  kwestiami gospodarczymi, handlowymi, monetarnymi i  finansowymi.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 27 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.