Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 3

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 3

Strona 3 z 203

, W PRZEKONANIU, że układ o stabilizacji i stowarzyszeniu (zwany dalej „niniejszym układem”) stworzy nowy klimat dla stosunków gospodarczych między Stronami, a  przede wszystkim dla rozwoju handlu i  inwestycji, będących kluczowymi czynnikami restrukturyzacji i modernizacji gospodarczej, MAJĄC na uwadze zobowiązanie Czarnogóry do zbliżenia swojego ustawodawstwa w istotnych sektorach do prawodaw­ stwa Wspólnoty oraz do jego skutecznego wdrażania, UWZGLĘDNIAJĄC gotowość Wspólnoty do zapewniania zdecydowanego wsparcia przy wdrażaniu reform oraz do stoso­ wania przy tych wysiłkach wszystkich dostępnych instrumentów współpracy oraz pomocy technicznej, finansowej i gos­ podarczej w sposób kompleksowy, wieloletni i indykatywny,


29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/5

POTWIERDZAJĄC, że postanowienia niniejszego układu, które są objęte częścią III tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (zwanego dalej „Traktatem WE”), są wiążące dla Zjednoczonego Królestwa i  Irlandii jako oddziel­ nych Umawiających się Stron, a  nie jako części Wspólnoty, dopóki Zjednoczone Królestwo lub Irlandia (w zależności od przypadku) nie powiadomi Czarnogóry, że zostało(-a) objęte(-a) tymi postanowieniami jako część Wspólnoty zgodnie z Pro­ tokołem w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonym do Traktatu UE i Traktatu WE. To samo ma zastosowanie do Danii, zgodnie z Protokołem w sprawie stanowiska Danii załączonym do wspomnianych Traktatów, PRZYWOŁUJĄC szczyt w  Zagrzebiu, na którym nawoływano do dalszej konsolidacji stosunków między państwami pro­ cesu stabilizacji i stowarzyszenia oraz Unii Europejskiej, jak i zwiększenia współpracy regionalnej, PRZYWOŁUJĄC szczyt w Salonikach, który wzmocnił proces stabilizacji i  stowarzyszenia stanowiąc ramy polityczne dla stosunków Unii Europejskiej z  krajami Bałkanów Zachodnich i  podkreślił perspektywę ich integracji z  Unią Europejską w oparciu o ich indywidualne postępy w zakresie reform oraz inne osiągnięcia, PRZYWOŁUJĄC fakt podpisania Środkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu dnia 19 grudnia 2006 r. w Bukareszcie, stanowiącej narzędzie zwiększające możliwości regionu w zakresie przyciągania inwestycji i perspektyw jego integracji z go­ spodarką światową, PRAGNĄC nawiązać bliższą współpracę kulturalną i rozwijać wymianę informacji, UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

c)

Artykuł 1 1. Ustanawia się stowarzyszenie między Wspólnotą i jej pań­ stwami członkowskimi, z  jednej strony, a  Czarnogórą, z  drugiej strony. 2. a) Cele stowarzyszenia to: wpieranie wysiłków podejmowanych przez Czarnogórę w  celu umacniania demokracji i  poszanowania zasad pań­ stwa prawa; wspieranie stabilizacji politycznej, gospodarczej i instytucjo­ nalnej Czarnogóry, jak i stabilizacji w regionie;

stworzenie odpowiednich ram dla dialogu politycznego mię­ dzy Stronami w celu umożliwienia rozwoju bliskich stosun­ ków politycznych; wspieranie wysiłków podejmowanych przez Czarnogórę w celu rozwijania współpracy gospodarczej i międzynarodo­ wej, także poprzez zbliżenie jej ustawodawstwa do prawo­ dawstwa Wspólnoty; wspieranie wysiłków podejmowanych przez Czarnogórę w  celu zakończenia procesu przekształcenia swojej gospo­ darki w sprawnie działającą gospodarkę rynkową; promowanie harmonijnych stosunków gospodarczych oraz stopniowe rozwijanie strefy wolnego handlu między Wspól­ notą a Czarnogórą; wzmacnianie współpracy regionalnej we wszystkich dziedzi­ nach objętych niniejszym układem.

d)

e)

f)

b)

g)

TYTUŁ  I ZASADY OGÓLNE

Artykuł 2 Poszanowanie zasad demokracji i  praw człowieka, które zostały proklamowane w  Powszechnej deklaracji praw człowieka oraz określone w Konwencji ochrony praw człowieka i podstawowych wolności, w Akcie końcowym z Helsinek i w Paryskiej karcie No­ wej Europy, poszanowanie zasad prawa międzynarodowego, w tym pełna współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Kar­ nym dla Byłej Jugosławii (MTKJ), i poszanowanie zasad państwa prawa, jak również zasad gospodarki rynkowej, zawartych w do­ kumencie z  konferencji KBWE w  Bonn w  sprawie współpracy gospodarczej, stanowi podstawę polityki wewnętrznej i  zagra­ nicznej Stron oraz istotny element niniejszego układu. Artykuł 3 Istotnym elementem niniejszego układu jest zwalczanie rozprze­ strzeniania broni masowego rażenia oraz środków jej przenoszenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 3 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.