Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 31

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 31

Strona 31 z 203

Artykuł  104 Współpraca w  sektorze audiowizualnym Strony współpracują w celu promowania przemysłu audiowizual­ nego w  Europie i  zachęcają do koprodukcji w  obszarach takich jak kinematografia i telewizja. Współpraca mogłaby obejmować między innymi programy i fun­ dusze na rzecz szkoleń dla dziennikarzy i innych osób zatrudnio­ nych w  sektorze mediów, jak również pomoc techniczną dla mediów publicznych i prywatnych w celu wzmocnienia ich nie­ zależności, profesjonalizmu i powiązań z mediami europejskimi. Czarnogóra dostosowuje swoją politykę w dziedzinie uregulowa­ nia treści przy nadawaniu transgranicznym do polityki WE i  harmonizuje swoje ustawodawstwo ze wspólnotowym dorob­ kiem prawnym. Czarnogóra zwraca szczególną uwagę na kwestie związane z  nabywaniem praw własności intelektualnej dla pro­ gramów i  transmisji nadawanych drogą satelitarną, naziemną i kablową.


L 108/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 105 Społeczeństwo informacyjne Współpraca prowadzona jest przede wszystkim na obszarach związanych ze wspólnotowym dorobkiem prawnym dotyczącym społeczeństwa informacyjnego. Jej celem jest głównie wspieranie stopniowego dostosowania polityki i ustawodawstwa Czarnogóry w tym sektorze do polityki i prawodawstwa Wspólnoty. Strony współpracują również w celu dalszego rozwoju społeczeń­ stwa informacyjnego w Czarnogórze. Do ogólnych celów zalicza­ ją się przygotowanie ogółu społeczeństwa do ery cyfrowej, przyciąganie inwestycji i  zapewnienie interoperacyjności sieci i usług.

Artykuł 109 Energia Współpraca koncentruje się przede wszystkim na obszarach prio­ rytetowych związanych ze wspólnotowym dorobkiem prawnym w dziedzinie energii. Opiera się ona na Traktacie ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej i jest rozwijana w celu stopniowej integracji Czarnogóry z  europejskimi rynkami ener­ gii. Współpraca może obejmować w szczególności: a) formułowanie i  planowanie strategii w  dziedzinie energii, w  tym modernizację infrastruktury, poprawę i  dywersyfika­ cję dostaw oraz lepszy dostęp do rynku energii, w  tym ła­ twiejszy tranzyt, przesyłanie i  dystrybucję oraz renowację sieci połączeń przesyłowych o regionalnym znaczeniu, wraz z krajami sąsiadującymi; promowanie oszczędności energii, efektywności energetycz­ nej, odnawialnych źródeł energii oraz badanie wpływu pro­ dukcji i zużycia energii na środowisko; formułowanie ramowych warunków restrukturyzacji przed­ siębiorstw energetycznych oraz wzajemnej współpracy przedsiębiorstw w tym sektorze. Artykuł 110 Bezpieczeństwo jądrowe Strony współpracują w  dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego i  zabezpieczeń. Współpraca może obejmować następujące zagadnienia: a) modernizacja przepisów i  regulacji Stron w  zakresie ochro­ ny przed promieniowaniem, bezpieczeństwa jądrowego, księgowania materiałów jądrowych i  kontroli oraz wzmoc­ nienie organów nadzorczych i ich zasobów; zachęcanie do wspierania porozumień między państwami członkowskimi lub Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a  Czarnogórą dotyczących, w  zależności od przypadku, wczesnego informowania o  awariach jądrowych i  wymiany informacji w takich przypadkach oraz porozumień dotyczą­ cych przygotowania na wypadek awarii i ogólnie kwestii bez­ pieczeństwa jądrowego; odpowiedzialność jądrowa osób trzecich. Artykuł  111 Środowisko Strony rozwijają i  zacieśniają współpracę w  dziedzinie środowi­ ska, w ramach której podstawowym zadaniem będzie zwalczanie dalszej jego degradacji oraz rozpoczęcie działań na rzecz popra­ wy stanu środowiska zgodnie z  zasadą zrównoważonego rozwoju. W szczególności strony podejmują współpracę w celu wzmocnie­ nia struktur i  procedur administracyjnych, aby zapewnić plano­ wanie strategiczne w  kwestiach środowiska naturalnego oraz koordynację działań odpowiednich podmiotów. Współpraca ta skupia się na dostosowaniu ustawodawstwa Czarnogóry do pra­ wodawstwa Wspólnoty. Współpraca może również koncentro­ wać się na rozwijaniu strategii mających na celu znaczne obniżenie zanieczyszczenia powietrza i wody na poziomie lokal­ nym, regionalnym i  międzynarodowym, ustanowienie ram dla

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 31 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.