Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 33

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 33

Strona 33 z 203

TYTUŁ  IX WSPÓŁPRACA FINANSOWA

Artykuł 115 Aby osiągnąć cele niniejszego układu oraz zgodnie z artykułami 5, 116 i  118, Czarnogóra może otrzymywać pomoc finansową od Wspólnoty w formie dotacji i pożyczek, w tym pożyczek od Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Pomoc Wspólnoty jest uza­ leżniona od dalszych postępów w wypełnianiu politycznych kry­ teriów kopenhaskich, w szczególności od postępów w osiąganiu konkretnych priorytetów partnerstwa europejskiego. Pod uwagę są brane wyniki rocznych przeglądów w krajach uczestniczących w procesie stabilizacji i stowarzyszenia, szczególnie te dotyczące działań podejmowanych przez beneficjentów pomocy w  celu przeprowadzenia demokratycznych, gospodarczych i instytucjo­ nalnych reform. Uwzględnione zostaną również inne wnioski Rady dotyczące szczególnie realizacji programów dostosowaw­ czych. Pomoc przyznana Czarnogórze jest skierowana na zaspo­ kojenie potrzeb, wybranych priorytetów, odzwierciedlenie zdolności absorpcji i  zwrotu oraz wdrożenie środków w  celu zreformowania i restrukturyzacji gospodarki.


Pomoc finansowa może obejmować wszystkie sektory współpra­ cy, ze szczególnym naciskiem na obszar sprawiedliwości, wolnoś­ ci i  bezpieczeństwa, zbliżenie prawodawstwa, rozwój gospodarczy i ochronę środowiska. Artykuł  117 Na wniosek Czarnogóry oraz w przypadku wystąpienia szczegól­ nej potrzeby, Wspólnota może w  porozumieniu z  międzynaro­ dowymi instytucjami finansowymi zbadać możliwość udzielenia w drodze wyjątku pomocy makrofinansowej, podlegającej okre­ ślonym warunkom i przy uwzględnieniu dostępności wszystkich zasobów finansowych. Pomoc ta byłaby udostępniana tylko w  przypadku spełniania warunków, które zostaną określone w  kontekście programu uzgodnionego między Czarnogórą a Międzynarodowym Funduszem Walutowym. Artykuł  118 W celu umożliwienia optymalnego wykorzystania dostępnych zasobów Strony zapewniają, że wkład Wspólnoty będzie ściśle skoordynowany z  pomocą pochodzącą z  innych źródeł, takich jak państwa członkowskie, inne państwa i  międzynarodowe in­ stytucje finansowe. W tym celu Strony regularnie wymieniają informacje dotyczące wszystkich źródeł pomocy.

Artykuł 116 Pomoc finansowa w postaci dotacji jest udzielana zgodnie z od­ powiednimi środkami operacyjnymi przewidzianymi w  rozpo­ rządzeniu Rady w  ramach indykatywnych wieloletnich ram i rocznych programów działań, ustanowionych przez Wspólnotę po konsultacjach z Czarnogórą.

L 108/30

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

TYTUŁ  X POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE, OGÓLNE I  KOŃCOWE

29.4.2010

Artykuł 119 Niniejszym powołuje się Radę Stabilizacji i Stowarzyszenia, która nadzoruje stosowanie i  wykonanie niniejszego układu. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia zbiera się na odpowiednim szczeblu na posiedzenia regularnie oraz gdy wymagają tego okoliczności. Bada wszelkie istotne kwestie związane z niniejszym układem, jak również wszelkie inne kwestie dwustronne lub międzynarodowe leżące we wspólnym interesie Stron. Artykuł 120 1. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia składa się z jednej strony z członków Rady Unii Europejskiej i członków Komisji Europej­ skiej, a z drugiej strony z członków rządu Czarnogóry. Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia przyjmuje swój regula­ 2. min wewnętrzny. 3. Członkowie Rady Stabilizacji i  Stowarzyszenia mogą być reprezentowani zgodnie z  warunkami, które zostaną określone w regulaminie wewnętrznym. 4. Radzie Stabilizacji i  Stowarzyszenia przewodniczą kolejno przedstawiciel Komisji Wspólnot oraz przedstawiciel Czarnogóry, zgodnie z  zasadami które zostaną określone w  jej regulaminie wewnętrznym. 5. Europejski Bank Inwestycyjny uczestniczy jako obserwator w pracach Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia, w kwestiach, które go dotyczą.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 33 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.