Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 34

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 34

Strona 34 z 203

Artykuł 121 Dla osiągnięcia celów niniejszego układu Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia ma prawo podejmowania decyzji w ramach ni­ niejszego układu w  przypadkach w  nim przewidzianych. Podję­ te decyzje są wiążące dla Stron, które są zobowiązane do podjęcia środków niezbędnych do wykonania takich decyzji. Rada Stabi­ lizacji i Stowarzyszenia może również formułować odpowiednie zalecenia. Opracowuje ona swoje decyzje i zalecenia za zgodą obu Stron. Artykuł 122 1. W pełnieniu swoich zadań Rada Stabilizacji i Stowarzysze­ nia jest wspierana przez Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia składający się z  jednej strony z  przedstawicieli Rady Unii Euro­ pejskiej i przedstawicieli Komisji Europejskiej, a z drugiej strony z przedstawicieli Czarnogóry. 2. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa w swoim regula­ minie zadania Komitetu Stabilizacji i Stowarzyszenia, obejmujące w  szczególności przygotowywanie posiedzeń Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia oraz zasady funkcjonowania tego Komitetu.


3. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może przekazać Komite­ towi Stabilizacji i  Stowarzyszenia wszystkie swoje uprawnienia. W takim przypadku Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia podej­ muje swoje decyzje zgodnie z  warunkami ustanowionymi w  ar­ tykule 121.

Artykuł  123 Komitet Stabilizacji i Stowarzyszenia może tworzyć podkomite­ ty. Przed końcem pierwszego roku po dniu wejścia w życie niniej­ szego układu Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia tworzy podkomitety niezbędne do właściwego wdrażania niniejszego układu. Stworzony zostanie podkomitet zajmujący się kwestią migracji.

Artykuł  124 Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może podjąć decyzję o powo­ łaniu wszelkich innych komitetów lub organów, które będą po­ magać jej w  pełnieniu zadań. W  swoim regulaminie Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia określa skład i obowiązki takich ko­ mitetów lub ich organów oraz zasady ich funkcjonowania.

Artykuł  125 Niniejszym powołany zostaje Parlamentarny Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia. Stanowi on forum spotkań i  wymiany poglą­ dów między członkami parlamentu czarnogórskiego i Parlamen­ tu Europejskiego. Zbiera się z częstotliwością, którą sam określa. Parlamentarny Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia składa się z  członków Parlamentu Europejskiego oraz z  członków parla­ mentu czarnogórskiego. Parlamentarny Komitet Stabilizacji i  Stowarzyszenia przyjmuje swój regulamin wewnętrzny. Parlamentarnemu Komitetowi Stabilizacji i Stowarzyszenia prze­ wodniczy kolejno członek Parlamentu Europejskiego i  członek parlamentu czarnogórskiego zgodnie z  zasadami, które zostaną określone w jego regulaminie wewnętrznym.

Artykuł  126 W zakresie niniejszego układu każda ze Stron zobowiązuje się zagwarantować osobom fizycznym i  prawnym drugiej Strony wolny od dyskryminacji w stosunku do swoich własnych obywa­ teli dostęp do właściwych sądów i władz administracyjnych, aby mogły przed nimi dochodzić swoich praw osobistych i rzeczowych.

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/31

Artykuł 127 Żadne z postanowień niniejszego układu nie stanowi przeszkody dla podjęcia przez Stronę jakichkolwiek środków, które: a) uważa za niezbędne w  celu zapobiegania ujawnieniu infor­ macji szkodzących jej podstawowym interesom bezpieczeństwa; odnoszą się do produkcji lub handlu bronią, amunicją lub materiałami wojskowymi lub też do badań, rozwoju lub pro­ dukcji niezbędnej do celów obronnych, o  ile środki te nie osłabiają warunków konkurencji w  zakresie produktów nieprzeznaczonych do celów ściśle wojskowych; uznaje za istotne dla zapewnienia własnego bezpieczeństwa w  przypadku poważnych niepokojów wewnętrznych naru­ szających utrzymanie porządku publicznego, w  czasie woj­ ny lub poważnych napięć międzynarodowych grożących wybuchem wojny, lub w celu wywiązania się z obowiązków, jakie na siebie przyjęła, aby zapewnić utrzymanie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 34 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.