Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 35

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 35

Strona 35 z 203

Artykuł 128 1. W dziedzinach objętych niniejszym układem oraz nie na­ ruszając jakichkolwiek zawartych w  nim postanowień szczególnych: a) uregulowania stosowane przez Czarnogórę w  stosunku do Wspólnoty nie mogą prowadzić do powstania jakiejkolwiek dyskryminacji między państwami członkowskimi, ich oby­ watelami czy też przedsiębiorstwami lub spółkami, uregulowania stosowane przez Wspólnotę w odniesieniu do Czarnogóry nie mogą prowadzić do powstania jakiejkolwiek dyskryminacji obywateli Czarnogóry lub też jej przedsię­ biorstw czy spółek.


Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia może rozstrzygać spory w dro­ dze wiążących decyzji. 4. Jeżeli jedna ze Stron uważa, że druga Strona nie wypełniła zobowiązania, jakie nakłada na nią niniejszy układ, może podjąć odpowiednie środki. Przedtem jednak, z  wyjątkiem szczególnie nagłych przypadków, powinna przekazać Radzie Stabilizacji i  Stowarzyszenia wszelkie informacje niezbędne do dokładnego zbadania sytuacji w celu znalezienia rozwiązania zadowalającego obie Strony. W wyborze środków pierwszeństwo należy przyznać tym, które w  najmniejszym stopniu zakłócają funkcjonowanie niniejszego układu. Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia jest niezwłocznie powiadamiana o podjęciu tych środków i jeżeli druga Strona wy­ stąpi z  takim wnioskiem, stanowią one przedmiot konsultacji w  Radzie Stabilizacji i  Stowarzyszenia, Komitecie Stabilizacji i Stowarzyszenia lub dowolnym innym organie utworzonym na podstawie artykułów 123 lub 124. 5. Postanowienia ustępów 2, 3 i 4 nie wpływają w żaden spo­ sób na postanowienia artykułów 32, 40, 41, 42, 46 i protokołu 3 (definicja pojęcia „produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej) i pozostają bez uszczerbku dla tych postanowień. Artykuł  130 1. W przypadku powstania sporu między Stronami dotyczą­ cego wykładni lub stosowania niniejszego układu jedna ze Stron przekazuje drugiej stronie oraz Radzie Stabilizacji i Stowarzysze­ nia formalny wniosek o rozstrzygnięcie spornej kwestii. Jeżeli strona uzna, że środki przyjęte przez drugą Stronę lub brak działań drugiej Strony stanowią naruszenie zobowiązań wynika­ jących z niniejszego układu, formalny wniosek o rozstrzygnięcie spornej kwestii powinien zawierać uzasadnienie takiego stanowi­ ska, a  w stosownych przypadkach informację, że Strona może podjąć środki przewidziane w artykule 129 ustęp 4. 2. Strony dokładają wszelkich starań, aby rozstrzygnąć spór poprzez prowadzone w dobrej wierze konsultacje w ramach Rady Stabilizacji i  Stowarzyszenia oraz innych organów przewidzia­ nych w ustępie 3 w celu jak najszybszego znalezienia rozwiązań możliwych do przyjęcia przez obie Strony. Strony przekazują Radzie Stabilizacji i  Stowarzyszenia 3. wszelkie istotne informacje wymagane w celu dokładnego zbada­ nia sytuacji. Do czasu znalezienia rozwiązania sporna kwestia jest przedmio­ tem dyskusji podczas każdego spotkania Rady Stabilizacji i Stowa­ rzyszenia, chyba że możliwe jest wszczęcie postępowania arbitrażowego przewidzianego w protokole 7. Spór uznaje się za rozstrzygnięty, jeżeli Rada Stabilizacji i  Stowarzyszenia podjęła wiążącą decyzję rozstrzygającą zgodnie z artykułem 129 ustęp 3 lub jeżeli oświadczyła, że spór już nie istnieje. Konsultacje w sprawie sporu mogą również toczyć się na spotka­ niach Komitetu Stabilizacji i  Stowarzyszenia lub innych odpo­ wiednich komitetów i  organów ustanowionych na podstawie artykułów 123 lub  124, jak uzgodniono między Stronami oraz na wniosek jednej ze Stron. Konsultacje mogą być również pro­ wadzone w formie pisemnej.

b)

c)

b)

2. Postanowienia ustępu 1 pozostają bez uszczerbku dla pra­ wa Stron do stosowania właściwych postanowień ich ustawodaw­ stwa podatkowego wobec podatników, którzy nie znajdują się w  sytuacji identycznej ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 35 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.