Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 39

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 39

Strona 39 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/41

Kod CN

8517

Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewo­ dowych; pozostała aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włącza­ jąc aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa), inna niż aparatura nadawcza i odbiorcza objęta pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528: – Aparaty telefoniczne, włączając telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprze­ wodowych:


8517 12 00 8703

– – Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych Pojazdy samochodowe i pozostałe pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi: – Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym: – – O pojemności jednego cylindra przekraczającej 1 000 cm3, ale nieprzekraczającej 1 500 cm3: – – – Nowe: – – – – Samochody osobowe – – – Używane – – O pojemności jednego cylindra przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 3 000 cm3: – – – Nowe: – – – – Pozostałe: – – – – – Samochody osobowe – – – Używane – Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczyn­ nym (wysokoprężne i średnioprężne):

8703 22 8703 22 10 ex 8703 22 10 8703 22 90 8703 23 8703 23 19 ex 8703 23 19 8703 23 90

8703 32 8703 32 19 ex 8703 32 19 8703 32 90 8703 33 8703 33 11 8703 33 90

– – O pojemności jednego cylindra przekraczającej 1 500 cm3, ale nieprzekraczającej 2 500 cm3: – – – Nowe: – – – – Pozostałe: – – – – – Samochody osobowe – – – Używane – – O pojemności jednego cylindra przekraczającej 2 500 cm3: – – – Nowe: – – – – Samochody kempingowe – – – Używane

ZAŁĄCZNIK I. B CZARNOGÓRSKIE KONCESJE CELNE NA WSPÓLNOTOWE PRODUKTY PRZEMYSŁOWE (o których mowa w art.  21) Stawki celne zostaną obniżone w następujący sposób: a) b) c) d) e) f) z dniem wejścia w życie układu cła przywozowe zostaną obniżone do 85 % podstawowej stawki celnej; dnia 1  stycznia pierwszego roku po wejściu w  życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 70 % podstawowej stawki celnej; dnia 1 stycznia drugiego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 55 % pod­ stawowej stawki celnej; dnia 1 stycznia trzeciego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 40 % pod­ stawowej stawki celnej; dnia 1 stycznia czwartego roku po wejściu w życie niniejszego układu cła przywozowe zostaną obniżone do 20 % pod­ stawowej stawki celnej; dnia 1 stycznia piątego roku po wejściu w życie niniejszego układu pozostałe cła przywozowe zostaną zniesione.

L 108/42

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

2501

Sól (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wod­ nym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających do­ brą sypkość; woda morska: – Sól (włączając sól kuchenną i sól denaturowaną) i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wod­ nym lub zawierająca dodatek środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą sypkość: – – Pozostałe: – – – Pozostałe:

2501 00 91 3304

– – – – Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do opalania; do manicure i pedicure: – Pozostałe: – – Pozostałe Preparaty do włosów: – Szampony – Pozostałe: – – Pozostałe Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i proszkami do przytwierdzania protez; nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jednostkowych opako­ waniach do sprzedaży detalicznej: – Pasty, proszki i płyny do czyszczenia zębów Mydło; organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, stosowane jako mydło, w po­ staci kostek lub ukształtowanych kawałków, nawet zawierające mydło; organiczne produkty i pre­ paraty powierzchniowo czynne do mycia skóry, w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, nawet niezawierające mydła; papier, watolina, filc i włóknina, impregnowa­ ne, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem: – Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w postaci kostek lub ukształ­ towanych kawałków oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowane, powleczone lub po­ kryte mydłem lub detergentem:

3304 99 00 3305 3305 10 00 3305 90 3305 90 90 3306

3306 10 00 3401

3401 11 00 3402

– – Do stosowania toaletowego (włączając produkty lecznicze) Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczą­ ce, nawet zawierające mydło, inne niż te objęte pozycją 3401: – Preparaty pakowane do sprzedaży detalicznej: – – Preparaty powierzchniowo czynne – – Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia – Pozostałe: – – Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych: – Worki, torby (włącznie ze stożkami): – – Z polimerów etylenu – – Z pozostałych tworzyw sztucznych: – – – Z poli(chlorku winylu) – Pozostałe: – – Siatki wytłoczone, w kształcie rury – – Pozostałe Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z pozostałych materiałów objętych pozy­ cjami od 3901 do 3914: – Pozostałe: – – Pozostałe:

3402 20 3402 20 20 3402 20 90 3402 90 3402 90 90 3923

3923 21 00 3923 29 3923 29 10 3923 90 3923 90 10 3923 90 90 3926 3926 90

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 39 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.