Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 4

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 4

Strona 4 z 203

Artykuł 4 Umawiające się Strony potwierdzają wagę przykładaną przez nie do wdrożenia zobowiązań międzynarodowych, w szczególności do pełnej współpracy z Międzynarodowym Trybunałem Karnym dla Byłej Jugosławii (MTKJ).

Artykuł 5 Pokój i  stabilność na arenie międzynarodowej i  na szczeblu re­ gionalnym, rozwijanie dobrosąsiedzkich stosunków, prawa czło­ wieka oraz poszanowanie i  ochrona mniejszości są głównymi elementami procesu stabilizacji i stowarzyszenia, o którym mowa w konkluzjach Rady Unii Europejskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. Zawarcie i  wdrożenie niniejszego układu mieści się w  ramach konkluzji Rady Unii Europejskiej z dnia 29 kwietnia 1997 r. i jest uzależnione od indywidualnych osiągnięć Czarnogóry.


L 108/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Artykuł 6 Czarnogóra zobowiązuje się do dalszego promowania współpra­ cy i  stosunków dobrosąsiedzkich z  innymi państwami w  regio­ nie, w  tym stosownego poziomu wzajemnych koncesji dotyczących przepływu osób, towarów, kapitału i usług, jak rów­ nież rozwijania projektów będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, przede wszystkim projektów związanych z  za­ rządzaniem granicami oraz zwalczaniem przestępczości zorgani­ zowanej, korupcji, prania pieniędzy, nielegalnej imigracji oraz nielegalnego handlu, w tym w szczególności handlu ludźmi, ręcz­ ną bronią strzelecką i bronią lekką, jak również handlu nielegal­ nymi środkami odurzającymi. Zobowiązanie to stanowi główny element rozwoju stosunków i współpracy między Stronami, przy­ czyniając się w ten sposób do stabilizacji regionalnej. Artykuł 7 Strony ponownie podkreślają znaczenie walki z  terroryzmem oraz wdrożenia zobowiązań międzynarodowych w tej dziedzinie. Artykuł 8 Stowarzyszenie odbywa się stopniowo i jest w pełni realizowane w okresie przejściowym trwającym maksymalnie pięć lat. Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia (zwana dalej „RSS”) utworzona na podstawie artykułu 119 dokonuje regularnie – zasadniczo co roku – przeglądu wykonania niniejszego układu oraz przyjmo­ wania i  wdrażania przez Czarnogórę reform prawnych, admini­ stracyjnych, instytucjonalnych i gospodarczych. Przegląd ten jest

prowadzony w świetle postanowień preambuły i zgodnie z ogól­ nymi zasadami niniejszego układu. Uwzględnia on należycie prio­ rytety określone w  partnerstwie europejskim istotne dla niniejszego układu, a ponadto jest zgodny z mechanizmami usta­ nowionymi w ramach procesu stabilizacji i stowarzyszenia, szcze­ gólnie ze sprawozdaniem z  postępów w  procesie stabilizacji i stowarzyszenia. Na podstawie tego przeglądu RSS wyda zalecenia i może podjąć decyzje. W przypadku gdy przegląd ujawni szczególne trudności, mogą one zostać poddane mechanizmowi rozwiązywania spo­ rów ustanowionemu na mocy niniejszego układu. Pełne stowarzyszenie jest realizowane stopniowo. Najpóźniej po trzech latach od wejścia w życie niniejszego układu RSS dokonu­ je gruntownego przeglądu stosowania niniejszego układu. Na po­ stawie tego przeglądu RSS ocenia postępy osiągnięte przez Czarnogórę i  podejmuje decyzje dotyczące kolejnych etapów stowarzyszenia. Wyżej wymieniony przegląd nie będzie mieć zastosowania do swobodnego przepływu towarów, wobec którego w  tytule IV przewidziany jest specjalny harmonogram.

Artykuł  9 Niniejszy układ jest w pełni zgodny i wdrażany w sposób spójny z  właściwymi postanowieniami WTO, a  w szczególności art. XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu 1994 (GATT 1994) oraz art.  V  Układu ogólnego w  sprawie handlu usługami (GATS).

TYTUŁ  II DIALOG POLITYCZNY

Artykuł 10

c)

współpracy regionalnej dobrosąsiedzkich,

rozwoju

stosunków

1. Dialog polityczny pomiędzy Stronami jest dalej rozwijany w ramach niniejszego układu. Towarzyszy i sprzyja on zbliżeniu między Unią Europejską a  Czarnogórą oraz przyczynia się do tworzenia bliskich więzi solidarności i nowych form współpracy między Stronami.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 4 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.