Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 69

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 69

Strona 69 z 203

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

L 108/101

Kod CN

2009 90 39

– – – – Pozostałe – – – Pozostałe: – – – – O wartości przekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: – – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:

2009 90 41 2009 90 49 2009 90 51 2009 90 59

– – – – – – Zawierające dodatek cukru – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe: – – – – – – Zawierające dodatek cukru – – – – – – Pozostałe – – – – O wartości nieprzekraczającej 30 EUR za 100 kg masy netto: – – – – – Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego:


2009 90 71 2009 90 73 2009 90 79

– – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy – – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy – – – – – – Niezawierające dodanego cukru – – – – – Pozostałe: – – – – – – O zawartości dodatku cukru przekraczającej 30 % masy:

2009 90 92 2009 90 94 2009 90 95 2009 90 96 2009 90 97 2009 90 98 2206 00

– – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych – – – – – – – Pozostałe – – – – – – O zawartości dodatku cukru nieprzekraczającej 30 % masy: – – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych – – – – – – – Pozostałe – – – – – – Niezawierające dodanego cukru: – – – – – – – Mieszanki soków z owoców tropikalnych – – – – – – – Pozostałe Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezalkoholowych, niewy­ mienione ani niewłączone gdzie indziej: – Wzbudzone – Pozostałe: – – Musujące:

2206 00 10

2206 00 31 2206 00 39

– – – Z jabłek i gruszek – – – Pozostałe – – Spokojne, w pojemnikach o objętości: – – – 2 litry lub mniejszej:

2206 00 51 2206 00 59 2206 00 81 2206 00 89 2209 00

– – – – Z jabłek i gruszek – – – – Pozostałe – – – Większej niż 2 litry: – – – – Z jabłek i gruszek – – – – Pozostałe Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego: – Ocet winny, w pojemnikach o objętości:

2209 00 11 2209 00 19

– – 2 litry lub mniejszej – – Większej niż 2 litry – Pozostałe, w pojemnikach o objętości:

2209 00 91

– – 2 litry lub mniejszej

L 108/102

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Wyszczególnienie

29.4.2010

Kod CN

2209 00 99 2309 2309 10

– – Większej niż 2 litry Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt: – Karma dla psów lub kotów, przygotowana do sprzedaży detalicznej: – – Zawierająca skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny, objęte podpozycjami od 1702 30 51 do 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55, lub produkty mleczne: – – – Zawierające skrobię, glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstry­ ny: – – – – Niezawierające skrobi lub zawierające 10 % masy skrobi lub mniej:

2309 10 11 2309 10 13 2309 10 15 2309 10 19 2309 10 31 2309 10 33 2309 10 39 2309 10 51 2309 10 53 2309 10 59 2309 10 70 2309 10 90 2401 2401 10

– – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy, ale mniej niż 75 % masy, produktów mlecznych – – – – – Zawierające nie mniej niż 75 % masy produktów mlecznych – – – – Zawierające w masie więcej niż 10 % skrobi, ale nie więcej niż 30 %: – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych – – – – Zawierające więcej niż 30 % masy skrobi: – – – – – Niezawierające produktów mlecznych lub zawierające tych produktów mniej niż 10 % masy – – – – – Zawierające nie mniej niż 10 % masy, ale mniej niż 50 % masy, produktów mlecznych – – – – – Zawierające nie mniej niż 50 % masy produktów mlecznych – – – Niezawierające skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny lub syropu z malto­ dekstryny, ale zawierające produkty mleczne – – Pozostałe Tytoń nieprzetworzony; odpady tytoniowe: – Tytoń nieodżyłowany: – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia i suszony powietrzem na jasno typu Burley (włącza­ jąc hybrydy Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowopłomieniowo:

2401 10 10 2401 10 20 2401 10 30 2401 10 41 2401 10 49 2401 10 50 2401 10 60 2401 10 70 2401 10 80 2401 10 90 2401 20

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia – – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami) – – – Suszony powietrzem na jasny typu Maryland – – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo: – – – – Typu Kentucky – – – – Pozostałe – – Pozostałe: – – – Tytoń suszony powietrzem na jasny – – – Tytoń typu Oriental suszony na słońcu – – – Tytoń suszony powietrzem na ciemny – – – Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo – – – Pozostały tytoń – Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany: – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia i suszony powietrzem na jasno typu Burley (włącza­ jąc hybrydy Burley); suszony powietrzem na jasny typu Maryland i tytoń suszony ogniowopłomieniowo:

2401 20 10 2401 20 20

– – – Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia – – – Suszony powietrzem na jasny typu Burley (włącznie z jego hybrydami)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 69 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.