Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 76

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 76

Strona 76 z 203

Kod CN

1602 49

– – Pozostałe, włącznie z mieszankami: – – – Ze świń domowych: – – – – Zawierające 80 % masy lub więcej mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50 1602 49 90 1602 50 1602 50 10

– – – – – Schaby (z wyłączeniem karkowych) i ich części, włącznie z mieszankami schabów lub szynek – – – – – Karki i ich części, włącznie z mieszankami obojczyków i łopatek – – – – – Pozostałe mieszanki zawierające szynki, łopatki, schaby lub karki oraz ich części – – – – – Pozostałe – – – – Zawierające 40 % masy lub więcej, ale mniej niż 80 % masy, mięsa lub dowolnego rodza­ ju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia – – – – Zawierające mniej niż 40 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia – – – Pozostałe – Z owiec i kóz: – – Niegotowane; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami – – Pozostałe: – – – W opakowaniach hermetycznych:


1602 50 31 1602 50 39 1602 50 80 1602 90 1602 90 10 1602 90 31 1602 90 41 1602 90 51

– – – – Wołowina peklowana (corned beef) – – – – Pozostałe – – – Pozostałe – Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi dowolnych zwierząt: – – Przetwory z krwi dowolnych zwierząt – – Pozostałe: – – – Z dziczyzny lub z królików – – – Z reniferów – – – Pozostałe: – – – – Zawierające mięso lub podroby ze świń domowych – – – – Pozostałe: – – – – – Zawierające wołowinę lub podroby:

1602 90 61 1602 90 69

– – – – – – Niegotowane; mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepod­ danym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami – – – – – – Pozostałe – – – – – Pozostałe: – – – – – – Z owiec lub z kóz: – – – – – – – Niegotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub podrobów z niegotowanym mię­ sem lub podrobami:

1602 90 72 1602 90 74 1602 90 76 1602 90 78 1602 90 98

– – – – – – – – Z owiec – – – – – – – – Z kóz – – – – – – – Pozostałe: – – – – – – – – Z owiec – – – – – – – – Z kóz – – – – – – Pozostałe

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/117

ZAŁĄCZNIK IV KONCESJE WSPÓLNOTOWE NA CZARNOGÓRSKIE PRODUKTY RYBOŁÓWSTWA PRODUKTY, O KTÓRYCH MOWA W  ART.  29 UST. 2 NINIEJSZEGO UKŁADU Przywóz na teren Wspólnoty następujących produktów pochodzących z  Czarnogóry podlega określonym poniżej koncesjom:

Od daty wejścia w życie niniej­ szego układu do dnia 31 grudnia tego samego roku (n)

Kod CN

Podpodział TARIC

Wyszczególnienie

Od 1 stycznia do 31 grudnia (n+1)

W każdym kolej­ nym roku, od 1 stycznia do 31 grudnia

0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 19 15 0304 19 17 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 0304 29 15 0304 29 17 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 19 19 ex 0304 19 91 ex 0304 29 19 ex 0304 99 21 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 20 20 420 16 20 60 30 63 63 30 11, 12, 420 10 50 61 61 430 10

Pstrąg i troć (Salmo trutta, Oncorhyn­ KT: 20 t - 0 % KT: 20 t - 0 % chus mykiss, Oncorhynchus clarki, On­ Powyżej KT: Powyżej KT: corhynchus aguabonita, Oncorhynchus 90 % cła KNU 80 % cła KNU gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhyn­ chus chrysogaster): żywy; świeży lub chłodzony; mrożony; suszony, solo­ ny lub w solance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 70 % cła KNU

Karp: żywy; świeży lub chłodzony; KT: 10 t - 0 % KT: 10 t - 0 % mrożony; suszony, solony lub w so­ Powyżej KT: Powyżej KT: lance, wędzony; filety rybne oraz 90 % cła KNU 80 % cła KNU inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ryb, nadające się do spo­ życia przez ludzi

KT: 10 t - 0 % Powyżej KT: 70 % cła KNU

L 108/118

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

Od daty wejścia w życie niniejszego układu do dnia 31 grudnia tego samego roku (n)

29.4.2010

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 76 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.