Logowanie

Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 78

Tytuł:

Decyzja Rady i Komisji z dnia 29 marca 2010 w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Czarnogóry, z drugiej strony

Data ogłoszenia:2010-04-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 78

Strona 78 z 203

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 80 % cła KNU

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 60 % cła KNU

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 40 % cła KNU

Labraks (moron) (Dicentrarchus labrax): żywy; świeży lub chłodzony; mrożo­ ny; suszony, solony lub w solance, wędzony; filety rybne oraz inne rybie mięso; mączki, grysiki i granulki z ry­ b, nadające się do spożycia przez lu­ dzi

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 80 % cła KNU

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 60 % cła KNU

KT: 20 t - 0 % Powyżej KT: 40 % cła KNU


Kod CN

Wyszczególnienie

Wielkość rocznego kontyngentu taryfowego (masa netto)

1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 1604 16 00 1604 20 40

Sardynki przetworzone lub konserwowe

KT: 20 t - 50 % KNU Powyżej KT: Pełna stawka KNU KT: 10 t - 50 % Powyżej KT: Pełna stawka KNU

Sardele przetworzone lub konserwowe

L 108/120

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

Stawka celna obowiązująca w odniesieniu do wszystkich produktów objętych pozycją HS 1604, z wyjątkiem sardynek i sar­ deli przetworzonych lub konserwowych, zostanie obniżona zgodnie z następującą tabelą:

Rok 1. (% cła) Rok 2. (% cła) Rok 3. (% cła) Rok 4. i kolejne (% cła)

Rok

cło

80 % KNU

70 % KNU

60 % KNU

50 % KNU

29.4.2010

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 108/121

ZAŁĄCZNIK  VI PRAWO PRZEDSIĘBIORCZOŚCI: USŁUGI FINANSOWE (o których mowa w  tytule V  rozdział II niniejszego układu)

USŁUGI FINANSOWE: DEFINICJE Pod pojęciem „usługi finansowej” rozumie się każdą usługę o charakterze finansowym, świadczoną przez usługodawcę fi­ nansowego jednej ze Stron. Usługi finansowe obejmują następujące rodzaje działalności: A. Wszelkie usługi ubezpieczeniowe oraz inne związane z ubezpieczeniami: 1. ubezpieczenia bezpośrednie (w tym koasekuracja): a) b) 2. 3. 4. na życie; ubezpieczenie inne niż na życie;

reasekuracja i retrocesja; pośrednictwo ubezpieczeniowe, takie jak usługi brokerskie i agencyjne; pomocnicze usługi ubezpieczeniowe, takie jak doradztwo ubezpieczeniowe, usługi aktuarialne, ocena ryzyka oraz likwidacja szkód.

B.

Usługi bankowe i inne usługi finansowe (z wyłączeniem ubezpieczeń): 1. 2. przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od ludności; udzielanie wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów, w tym między innymi kredytów konsumenckich i kredytów hipotecznych, factoring oraz finansowanie transakcji handlowych; leasing finansowy; wszelkiego rodzaju usługi w sferze płatności i transferu środków pieniężnych, w tym kart kredytowych, debeto­ wych, czeków podróżnych oraz czeków; gwarancje i zobowiązania; operacje przeprowadzane na własny rachunek lub na rachunek klientów, zarówno na giełdzie, jak i  na rynku pozagiełdowym i w inny sposób za pomocą: a) b) c) d) instrumentów rynku pieniężnego (czeki, weksle, certyfikaty depozytowe itp.); waluty obcej; instrumentów pochodnych w tym, miedzy innymi, transakcje typu financial futures i opcje. kursu walutowego i stóp procentowych, w  tym instrumenty takie jak transakcje swapowe, transakcje FRA (Forward Rate Agreement) itp. zbywalnych papierów wartościowych. innych instrumentów zbywalnych i aktywów finansowych, w tym kruszcu;

3. 4.

5. 6.

e) f)

L 108/122

7.

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.4.2010

uczestnictwo w emisji wszelkiego rodzaju papierów wartościowych, w tym w gwarantowaniu i inwestycjach (pu­ blicznych i prywatnych) w charakterze agenta oraz świadczenie usług z tym związanych; działalność maklerska na rynku pieniężnym; zarządzanie majątkiem, a szczególnie zarządzanie środkami pieniężnymi i  portfelem, wszelkie formy zarządza­ nia inwestycjami zbiorowymi, zarządzanie funduszem emerytalnym oraz usługi w  zakresie przechowywania, deponowania i powiernictwa;

8. 9.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2010 NR 108 POZ 1 - Strona 78 - pozostałe dokumenty


  • Dz. U. L108 - 355 z 201029.4.2010

    Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE (  Dz.U. L 27 z 30.1.2010)

zamów dokument

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.